Absurd: Vlamingen door Vlaamse regering gediscrimineerd bij aanwervingen!

20150116kracht_ontgoocheling

Absurd: Vlamingen door Vlaamse regering gediscrimineerd bij aanwervingen!

Niet de allochtoon, maar de Vlaming wordt gediscrimineerd door de Vlaamse regering. Toch minstens bij aanwervingen voor een job bij de Vlaamse overheid.

Het door de Vlaamse regering goedgekeurde Vlaams personeelsstatuut bepaalt in artikel 1.5, §3 voor wat betreft de aanwervingen immers: “De Vlaamse Regering bepaalt op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken voor de door haar vastgelegde doelgroepen globale streefcijfers die door de functionele minister omgezet worden in streefcijfers per beleidsdomein. Zolang de door de Vlaamse Regering bepaalde doelgroepgebonden streefcijfers niet gehaald worden, wordt bij gelijkwaardigheid voorrang gegeven aan de kandidaat uit de ondervertegenwoordigde groep.

Doelgroep

Het komt er in de praktijk op neer dat wanneer een autochtone Vlaming en een allochtoon gelijk scoren bij sollicitatieproeven van de Vlaamse overheid en er bij aanwerving tussen beiden gekozen moet worden, de allochtoon wél en de autochtone Vlaming níet wordt aangeworven. De allochtonen worden immers beschouwd als een ‘doelgroep’ in de zin van het personeelsstatuut, net als personen met een handicap. Voor het Vlaams Belang is dit duidelijk discriminerend. De federale en deelstaatregeringen pompen gigantische budgetten in Unia (7,8 miljoen euro voor 2015), zogenaamd om ‘discriminatie’ te bestrijden. Nu blijkt dat de Vlaamse regering doodleuk zelf discrimineert, met autochtone Vlamingen als slachtoffer.

Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, wilde van Liesbeth Homans – bevoegd voor het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid – wel eens weten waarom ze een dergelijk beleid voert en ook hoeveel Vlamingen er op deze manier al een job door de neus geboord zagen ten voordele van een allochtone kandidaat. Hij diende hierover dan ook een parlementaire vraag in. Liesbeth Homans kon (of wilde?) de cijfers echter niet meedelen, want – zo antwoordde ze – “de monitoring is nog niet operationeel”.

Wereldvreemd

Volgens Liesbeth Homans zou het voorrang geven aan allochtonen bij gelijke scores bij aanwervingsproeven géén discriminatie zijn want – zo argumenteert de minister – “aangezien het hier gaat over gelijkwaardige kandidaten op een gedeelde eerste plaats in de eindselectie, is er geen sprake van discriminatie, in welke vorm ook”. Ter verantwoording beroept ze zich op arresten van het Europees Hof van Justitie die stelden dat een dergelijke praktijk geoorloofd is. Het is tekenend dat Homans een beroep moet doen op arresten van wereldvreemde Europese rechters om haar personeelsbeleid te verdedigen. Overigens betekent de toelating van dergelijke praktijken door het Hof van Justitie uiteraard nog niet dat de regering ze daadwerkelijk ook in de praktijk moet brengen.

Chris Janssens is het allerminst eens met minister Homans dat er in dit geval geen sprake is van discriminatie en argumenteerde dat het “volledig te verdedigen is dat bij gelijke score op aanwervingstesten voorrang wordt gegeven aan personen met een handicap, maar dat het niet aanvaardbaar is dat in hetzelfde geval voorrang wordt gegeven aan personen met een migratieachtergrond die geen enkel objectief concurrentieel nadeel hebben”. Misschien is dit voor Liesbeth Homans en de rest van het politiekcorrecte establishment niet het geval, maar voor het Vlaams Belang is het aanwervingsbeleid van de regering wél ondubbelzinnig discriminerend tegenover autochtone Vlamingen.

De vraag van Chris Janssens en het antwoord van minister Liesbeth Homans vindt u hier.

%d bloggers liken dit: