De LEZ is een ernstige vorm van discriminatie en vernedering.

Februari 2020

Alle personen- en bestelwagens met een Belgische nummerplaat hebben een homologatie-attest, waarbij het voertuig volledig conform is verklaard.

Elk voertuig dat meer dan 4 jaar oud is, ondergaat een jaarlijkse technische controle, waarbij de conformiteit van het voertuig bevestigd wordt. Voor deze controle wordt een een fors bedrag aangerekend, waarop 21% BTW (!) geheven wordt.

Ondanks deze strenge regelgeving worden talrijke voertuigen beroofd van hun conformiteit, door het invoeren van Lage-Emissiezones. Dit mag men terecht beschouwen als woordbreuk, ja zelfs contractbreuk.

Bij de aankoop van elke personenwagen betaalt men 21% (!) BTW.

Bovendien moet bij elke inschrijving van een voertuig ‘Belasting op inverkeerstelling’ betaald worden (gemiddeld 500 €).

Voor elk voertuig wordt jaarlijks een aanzienlijke verkeersbelasting aangerekend.

Merkwaardig: voor recente voertuigen is er een korting wegens lagere CO2-uitstoot (– 2,1% bij 115 g/km). Maar voor de Euronorm wordt een zwaar supplement aangerekend. Zelfs bij Euronorm 6 bedraagt dit reeds +15%. Hieruit moet men besluiten dat de eigenaars van elk voertuig reeds een belangrijke LEZ bijdrage betalen.

In elke gemeente wordt op de verkeersbelasting een opdeciem aangerekend (gemiddeld 10%), ook aan de bewoners van de LEZ.

Op alle verzekeringspremies van voertuigen worden hoge taksen en belastingen geheven

62% van de benzine- en dieselprijzen zijn taksen en belastingen.

Bovenop de kosten voor onderhoud en herstellingen van een auto betaalt men opnieuw 21% (!) BTW.

In wezen zijn Lage Emissie-Zone overbodig, want als de onderhouds- en herstelkosten van een voertuig te hoog worden, stopt het gebruik ervan.

Lage Emissie-Zones zijn eveneens overbodig omdat er elke dag heel wat – meestal oudere – voertuigen uit het verkeer worden genomen, wegens het feit dat de eigenaars op een bepaald moment niet meer bij machte zijn een auto te besturen.

(Ter overweging: heel veel van deze afgeschreven voertuigen worden verder gebruikt in andere landen waarbij de uitgestoten emissies blijven, ja zelfs vermeerderen en naar hier kunnen overwaaien…)

Mensen op leeftijd die hun auto nog nodig hebben om inkopen te doen, verwanten te bezoeken, zich te ontspannen, om medische afspraken na te komen, worden voor schut gezet.

Heel veel mensen kunnen zich de aanschaf van een nieuw voertuig niet veroorloven. Voornamelijk gepensioneerden die met een veel lager inkomen moeten rondkomen. De meeste eigenaars van voertuigen zijn op deze plotse en ingrijpende verandering van de reglementering niet voorbereid.

Het is totaal onlogisch dat men, mits betaling van hoge bedragen of boetes de toelating tot de LEZ kan afkopen.

Zeer veel mensen die in de LEZ wonen krijgen merkelijk minder bezoek, de parkeerkosten en -beperkingen zijn er mede oorzaak van. Het sociaal contact neemt sterk af wegens deze gijzeling.

De LEZ drijft de prijzen van (huur)woningen buiten de Lage-Emissiezone op en doet de handel en cultuur ‘emigreren’.

Vaklui weigeren veelal herstellingen uit te voeren in de LEZ.

Uiteindelijk stelt men zich terecht de vraag: gaat het over lage emissie of over nieuwe extra inkomsten voor bepaalde overheden?

Is er nog gezond verstand bij de overheden? Ten andere; wat gaan ze opnieuw uit hun mouw schudden om zelfs recente voertuigen op sommige plaatsen de toegang te weigeren?

De LEZ is een ernstige vorm van discriminatie en vernedering. Het is onrechtvaardig.

De overheid mag zich verwachten aan opstandigheid, frustratie- en wraakacties die nadelig zullen zijn voor het milieu.

N.B.:

Het bestuursakkoord van de Stad Gent voorziet in de uitbreiding van de LEZ-zone naar àlle woongebieden binnen de Ring R4 èn het havengebied waar de vervuilende vracht-en containerschepen wel toegelaten zijn,maar dat zijn geen auto’s.

%d bloggers liken dit: