Deze meerderheid wil maximumfactuur in de ouderenzorg niet invoeren(Ortwin Depoortere VB)

Vraag in plenaire vergadering van 20.02.2019

Ortwin Deportere (VB): Voorzitter, minister, inderdaad, gisteren werd het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn publiek gemaakt. Daaruit blijkt dat er 220 klachten werden geregistreerd. Die klachten kunnen worden opgesplitst in 643 deelklachten.

Ik zal een opsomming geven van de prioriteiten. Waarover gaan de klachten? In de eerste plaats over een gebrek aan personeel, in de tweede plaats over de verzorging en ten slotte over de werking van de interne klachtendienst.

Minister, naar aanleiding van het rapport hebt u een aantal straffe verklaringen afgelegd. Zo zei u dat u scherpere controles zult uitvoeren bij de slechte leerlingen, bij de woonzorgcentra die meermaals in de fout blijven gaan.

Ik had graag vernomen hoe streng u die controles ziet, op welke termijn u die ziet, welke gevolgen u daaraan zult geven, maar anderzijds ook of er een globale aanpak is van alle woonzorgcentra. Hoe zal men daar de controle blijven handhaven?

Andere sprekers en antwoord van de minister

Repliek van Ortwin Deportere (VB): Minister, ik dank u voor omstandig antwoord. Ik ben niet verbaasd door de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, ik ben wel verbaasd door de laattijdigheid van al die maatregelen. Ook het Toezichtsdecreet komt te laat. U herinnert zich het debat in oktober 2017, anderhalf jaar geleden, naar aanleiding van de Pano-reportage die een aantal mistoestanden in de rusthuizen had blootgelegd.

Minister, ik blijf wat op mijn honger zitten wat het personeel betreft. De eerste en voornaamste klachten gaan inderdaad over een gebrek aan personeel in de woonzorgcentra maar ik vraag me af hoe het is gesteld met de personeelsomkadering binnen de Zorginspectie zelf. Zijn zij bij machte om al die woonzorgcentra op een adequate manier te controleren?

Andere sprekers en antwoord van de minister

Slotwoord van Ortwin Deportere (VB): Het Vlaams Belang heeft altijd al gepleit voor betaalbare, kwaliteitsvolle zorg. Wat betaalbaarheid betreft, stel ik vast dat deze meerderheid de maximumfactuur in de ouderenzorg niet wil invoeren. Ouderen met een minimumpensioen kunnen de gemiddelde rusthuisfactuur niet betalen. Ik stel vast de kwaliteit van de zorg nog altijd een pijnpunt blijft.

Het Vlaams Belang vraagt om onze mensen te beschermen, minister. Zorg voor voldoende publieke middelen zodat onze ouderen zich geen zorgen hoeven te maken over hun oude dag. (Applaus bij het Vlaams Belang)

%d bloggers liken dit: