Financiële tussenkomst voor veiligheidsvoorzieningen en ondersteuning voor levenslang wonen (congresbesluiten)

De overheid dient een financiële tussenkomst te voorzien in de vorm van een gemeentelijke premie voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzie- ningen voor hun woning (betere sloten, alarmsysteem, enz.). Senioren die alleen thuis wonen, zijn immers extra kwetsbaar en worden vaak doelgericht door criminelen opgezocht.

Ondersteuning voor levenslang wonen

Het Vlaams Belang wil dat de lokale besturen het aanpassen en  verbouwen  van  grote  wo- ningen met het oog op levens- lang wonen, ondersteunen. Lokale bouwvoorschriften die de realisatie hiervan in de weg staan, moeten worden afge- schaft. Combinatiewoningen: flats met (assistentie)woningen en winkels, moeten mogelijk worden  gemaakt.  Naar  aan-

leiding van elke bouwaanvraag moet een folder met tips en aandachtspunten omtrent levenslang wonen aan de aanvrager worden overhandigd. Inwoners moeten ook beroep kunnen doen op consulenten voor hun woningaanpassingen.

De Vlaamse aanpassingspremie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden kan bekomen worden indien het jaarlijks inkomen niet hoger ligt dan 30.640 euro (voor sa- menwonenden of gehuwden). Dit dient opgetrokken te worden naar 36.000 euro om aanspraak te kunnen maken op de Vlaamse aanpassingspremie voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen.

Aandacht voor de leefomgeving

Het is de wens van vele Vlamingen zo lang mogelijk in de eigen woning te kun- nen blijven wonen, liefst levenslang. Niet alleen het huis of appartement zelf moet daarop afgestemd zijn, dat geldt ook voor de woonomgeving. Het is immers be- langrijk dat senioren die niet meer zo mobiel zijn, niet geïsoleerd geraken in hun woning en zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Lokale ondersteuning kan daar mee voor zorgen. Eenvoudige zaken zoals het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten, maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, maken al een wereld van verschil. Tevens dient onder meer de oversteektijd op de zebrapaden en de fietsoversteekplaatsen afgestemd te zijn op senioren en mindervaliden.

 

%d bloggers liken dit: