Geld voor vreemdelingen, maar niet voor onze bejaarden !

Vlaams Belang tegen CD&V-voorstel dat kinderen verplicht wil laten meebetalen voor rusthuisfactuur ouders

Kostprijs van honderden miljoenen voor gevolgen asielbeleid, maar rusthuisfactuur moet worden doorgeschoven naar kinderen? Onaanvaardbaar!

Het Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van het wetsvoorstel dat de CD&V in de Kamer neerlegt waardoor alle OCMW’s aan de kinderen een bijdrage voor het rusthuisverblijf moeten vragen als de ouders niet genoeg geld hebben.

Het is wel correct dat het niet langer kan dat je afhankelijk van de voormalige woonplaats van de ouders wel of niet moet bijdragen. Maar daarom juist pleit het Vlaams Belang al jaren voor de volledige afschaffing van de onderhoudsplicht. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat ouderen, die hun ganse leven sociale bijdragen en belastingen betaalden, hun rusthuisfactuur kunnen betalen zonder dat hun kinderen hiervoor worden aangesproken om bij te passen.

Dat betekent geenszins dat het Vlaams Belang niet gehecht zou zijn aan de familiale solidariteit. Wel integendeel. Zoals ouders de morele plicht hebben om voor hun kinderen te zorgen als zij klein en hulpbehoevend zijn, zo hebben kinderen de morele plicht om voor hun bejaarde of hulpbehoevende ouders te zorgen. Maar die morele plicht tot familiale solidariteit is nog wel wat anders dan een door de staat opgelegde onderhoudsplicht. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen in financiële moeilijkheden komen omdat ze de rusthuisfactuur voor hun ouders moeten betalen.

Kamerlid Barbara Pas: “De CD&V zou zich beter vragen stellen bij het prijskaartje van een gemiddeld rusthuisverblijf en de realiteit dat ruim één op de zeven 65-plussers onder de armoedegrens van 1.083 euro per maand voor een alleenstaande leeft.” Vlaams minister Vandeurzen verstopt zich ter zake al een tijdje achter het nieuwe subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector waarbij de woonzorgcentra in geval van nieuwbouw of vernieuwbouw (vanaf 2016) een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid zouden krijgen.

Vlaams Parlementslid Chris Janssens: “Terwijl jaarlijks honderden miljoenen worden uitgegeven aan het asielbeleid, zouden de OCMW’s nu verplicht geld moeten terugvorderen van kinderen van rusthuisbewoners. Volgens het Vlaams Belang legt de CD&V zijn prioriteiten totaal verkeerd. In plaats van de rusthuisfactuur door te schuiven naar de kinderen, zou de CD&V beter werk maken van een maximumfactuur voor rusthuizen, zodat die eindelijk opnieuw betaalbaar worden.”

Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere zal minister van Welzijn Jo Vandeurzen eerstdaags over de problematiek ondervragen.

%d bloggers liken dit: