‘Histoire belge’: de enige taalinspecteur in het Franstalig basisonderwijs beheerst het Nederlands niet.

Een betere ‘histoire belge’ is amper te bedenken

Een goede talenkennis is een van de prioriteiten van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, op papier althans.  Zo zouden de leerlingen een van de andere landstalen, het Nederlands of het Duits, voldoende moeten beheersen wanneer ze het lager onderwijs verlaten.

Er is echter een probleem: ‘vandaag spreekt de ‘enige’ Franstalige inspecteur van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs geen Nederlands’, onthult La Libre Belgique.

Onderwijsminister Caroline Désir (PS) bevestigt de situatie, maar beschouwt deze niet noodzakelijk als problematisch; zij preciseert dat deze opdracht eventueel kan worden toevertrouwd aan een lid van de inspectiedienst die bevoegd is voor de Germaanse talen in het secundair onderwijs.

%d bloggers liken dit: