Samusocial: de vragen die niet mochten gesteld worden…

Samusocial: de vragen die niet mochten gesteld worden…

Onderzoekscommissie Samusocial: Peraïta weigert iedere medewerking
De vragen die niet mochten gesteld worden…

In de onderzoekscommissie ‘Samusocial’ was het vandaag de beurt aan Pascale Peraïta om te getuigen. Mevrouw Peraïta weigerde echter iedere medewerking, en weigerde op welke vraag dan ook te antwoorden. Ook op die vragen die enkel bedoeld waren om de werking van de Samusocial beter te begrijpen. De weigering van mevrouw Peraïta is dan ook niet van die aard om haar onschuld in de hele affaire wat geloofwaardig te maken.

Het Vlaams Belang had nochtans enkele pertinente vragen willen stellen. U vindt hierbij de lijst van vragen van het Vlaams Belang, die reeds door de juridische experts van de onderzoekscommissie werd gecensureerd of aangepast.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “We hopen alvast dat de onderzoekscommissie alle mogelijke juridische middelen zal aanwenden om mevrouw Peraïta – toch samen met Yvan Mayeur dé spil van de Samusocial – te dwingen antwoord te geven op tenminste die vragen die niet belastend zijn voor haar persoon.”

ONDERZOEKSCOMMISSIE SAMUSOCIAL

Vragen van de Vlaams Belang fractie voor mevrouw Pascale Peraïta

Bent U van mening dat de zitpenningen die U uzelf toebedeelde in verhouding stonden tot de geleverde prestaties, wetende dat U reeds een substantiële wedde kreeg uitbetaald als respectievelijk directrice van Samusocial en voorzitter van het OCMW?

Heeft U al – zoals anderen – zitpenningen teruggestort?

Kunt u wat meer toelichting geven bij de organisatie van de “Bureauvergaderingen”. Bestonden deze, en zo ja, waar en wanneer vonden deze plaats? Zijn er verslagen?

Ook tijdens de maanden juli en augustus waren er talrijke bureauvergaderingen. Liet het vele werk U nog toe vakantie te nemen?

Werden er U premies uitbetaald (nachtwerk, beschikbaarheid, onregelmatige uren …)? Zo ja voor welke bedragen?

Beschikte U over een kredietkaart op naam van Samusocial? Zo ja, waarvoor was deze bedoeld en waarvoor werd deze gebruikt?

Op welke manier werd de aanwerving van personeel in het hoger kader, in het bijzonder op directieniveau, georganiseerd? Wat was uw rol hierin?

Hoe werd het personeel aangestuurd, had de directie een zekere vorm van autonomie of dienden zij over elke beslissing bij u verantwoording af te leggen?

Was het uw beslissing een loonsverhoging toe te kennen aan directieleden? (in één geval een loonsverhoging van 50 % op een jaar tijd in een ander geval een loonsverhoging van 100 % over twee jaar tijd) Wat was de motivatie hiervoor?

Op welke manier worden personeelsleden aangeworven.

Ik welke hoedanigheid zat uw kabinetschef in de structuren van Samusocial?

Werd er personeel (bvb kuispersoneel) en logistiek materieel (bvb tenten, voertuigen) van Samusocial ingezet voor privédoeleinden?

Hoe verliep het beheer van de giften in natura? Wat was uw rol hierin? Kwam alles terecht bij de doelgroep? Bestaat hiervan een register? Uit getuigenissen leren we dat er goederen werden verdeeld onder personeelsleden? Klopt dit?

Wat was uw rol in de organisatie van de seminaries? Stelde U een programma op? Zat U de vergaderingen voor? Zo neen, hoe verliep dat dan.

Werd er binnen de organisatie gebruik gemaakt van (verboden) verdovende middelen, en had dit een invloed op de algemene sfeer binnen en op de werking van de organisatie?

Welk standpunt had U of reacties/initiatieven nam U ten aanzien van de controle vanuit de subsidiërende overheid? Nam U het overleg uit handen van de directie?

%d bloggers liken dit: