Teken van leven, V: Zalig kerstfeest!

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

lang voor het Chinese virus ons leven en onze werking op z’n kop zetten dachten we om een namiddag te vullen met Kerstliederen. Eerst als samenzang en na de eerste virusgolf toch nog als “luistermoment”. Voorzien voor 18 december…

Wat we niet kunnen laten horen, kunnen we gelukkig wel schrijven. Enkele liederen (en mogelijks hebt u thuis wel een CD of LP met die liederen) en wat poëzie. Doe er anderen een plezier mee door het te delen op FB of door te zenden aan vrienden! Want (uit-)delen, of het nu geschenken zijn dan wel teksten, is even verrijkend als krijgen.

“Maria die soude naer Bethelem gaen

kerstavond voor de noene;

Sint Joseph soudet met haer gaen

om haer den weg te toenen.

Het hageld’ en “t sneeuwde

en ’t miek er zoo koud,

de rijm lag op de daken;

Sint Joseph tegen Maria sprak:

“Maria, wat zullen wy maeken?”

Maria die zeide: “ik ben der zo moê,

laet ons een weinig rusten”.

“Laet ons nog een weinig verder gaen,

aan een huizeken zullen wij rusten!”

Zij kwamen een weinig verder gegaen,

tot aan een boere scheure,

’t is daer waer Heer Jezus geboren was:

en daar sloten noch vensters noch deuren!

Een oud Vlaams lied, overgeleverd door Jan Frans Willems (1793-1846) bekend als ‘de vader van de Vlaamse Beweging’. 

Telg van die Vlaamse Beweging is priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899) waarvan we uit “Spellewerkend zie ‘k u geerne…” dit fragment selecteerden:

“Reine maged, wilt mij leeren,

na verdienste uw’ schoonheid eeren,

die van Gods gena verrijkt,

versch gevallen sneee’ gelijkt.

Onbevlekt zijt ge, en gebleven

reine maged, al uw leven:

          wit als snee’ zoo, Moeder mijn,

          laat mij, laat mijn handwerk zijn.

Laat mij, een voor een, de vlassen

webben aan malkaar doen wassen,

          die ge mij beginnen zaagt,

te uwer eere, o Moeder maagd!

Onbevlekte, nooit volprezen,

laat ’t en ’t ende wezen,

van al ’t gene ik doe en laat,

als dit maagdelijk gewaad.

Dan, wanneer mij garen, stokken,

webbe en al wordt afgetrokken,

zoete lieve-Vrouw-ter-snee,

spaart mij van ’t oneindig wee!”

Van Brugge naar Antwerpen, van de romantische 19de eeuw naar het “Liber Secundus” van 1690: “Hoe leit dit kindeken hier in de kou!”

“Hoe leit dit kindeken hier in de kou!

Ziet eens hoe alle z’n ledekens beven,

ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer,

ei zwijg toch stil sus, sus, en krijt niet meer

Sa ras dan, herderkens, komt naar den stal:

speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken:

mij dunkt het nu wel haast wat slapen zal!

Na, na….

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij:

zingt een motetteken voor uwen koning:

wilt hem vermaken met uw melodij:

Na, na…

“En gij, o engeltjes..” Van de Duits schrijvende dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926):

 “De engelen” (vertaling: Maurits Van Vossole)

“Zij hebben allen moede monden

en klare zielen zonder zoom.

En een verzoeking (als tot zonde)

gaat meerdere malen door hun doom.

Zij lijken eender met zijn allen,

en zwijgen stil in Gods gebied

als vele, vele intervallen

in zijn geweld en melodie.

Alleen als zij hun vleugels spreiden,

zijn zij verwekkers van een wind:

als ging God zelve met zijn beide

beeldhouwershanden door bladzijden

in het donker boek van het aanbegin.”

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

afsluiten doen we met “Susa Nina”, tekst van Jozef Simons (1888-1948), muziek van Armand Preud’Homme (1904-1986), beiden ook boegbeelden van de Vlaamse Beweging.

Sint Jozef bereidde dien wonderen nacht
van ’t zuiverste strooisel een beddeken zacht
daarop heeft Maria met schamele vlijt
haar schreiende kindje te slapen geleid!

Susa Nina, ’t hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal!

De herders ontwaakten in ’t schitterend licht
aan hen werd de troostende boodschap gericht
een boodschap van vrede van uit ’t paradijs
aan alle de goeden van wille zij peis!

Susa Nina…


Drie koningen kwamen naar ’t kind van heel ver
zij volgden het licht van de lichtende ster
zij hebben de Godmens, de koning aanschouwd
en offerden wierook en myrrhe en goud!


Susa Nina…


Nog steeds brengt het kindje zijn boodschap van vreê
voor alle goedwilligen onder ons mee
een boodschap van vrede, van heldere klacht
een boodschap van licht in de donkere nacht!

Susa Nina…

De voorzitter en stuurgroepleden van Seniorenforum Antwerpen

wensen jullie allen een

Zalig Kerstfeest!


%d bloggers liken dit: