Wat willen we?

EERST ONZE SENIOREN

Het Vlaams Belang is een unieke partij in het politieke landschap. Uniek in die zin dat onze partij altijd en overal in de eerste plaats in het belang van onze eigen mensen handelt. De andere partijen pleiten voor besparingen op onze mensen terwijl de immigratiekraan wagenwijd blijft   open   staan. Ook en vooral onze senioren zijn daar de dupe van. Dat is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar!

Wie hier jarenlang gewoond en gewerkt heeft, wie onze welvaart heeft opgebouwd, moet zorgeloos van zijn oude dag kunnen genieten. En dat kan, mits de nodige politieke wil. Met een batterij aan voorstellen die u in deze folder kan terugvinden tonen we dat ook aan.

Het Vlaams Belang eist respect voor onze senioren. En wel nu meteen!

1. SPLITSING  SOCIALE ZEKERHEID

In België wordt de sociale zekerheid niet efficiënt beheerd, zoveel is zeker.  Sinds  1980  zijn  de  deelstaten  wel  be- voegd voor het gezondheidsbeleid, het seniorenbeleid, het gezinsbeleid  en  de  arbeidsbemiddeling,   maar   niet   voor  de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de pensioenen. Er houden zich 8 ministers en 6 regeringen bezig met het gezondheidsbeleid. Terwijl 2 ministers –  1  voor  Vlaanderen en 1 voor Wallonië – kunnen volstaan. Vandaar dat het de hoogste tijd wordt voor een eigen Vlaamse sociale zeker-  heid.

2. BETAALBAAR LEVEN VOOR ONZE SENIOREN

a. Minimumpensioen & eengemaakt pensioenstelsel!

Wie hier jaren gewoond heeft, moet zorgeloos van zijn oude dag kunnen genieten. Er moet dan ook werk gemaakt worden van degelijke pensioenen. We moeten daarbij vooral uitgaan van het aantal gewerkte arbeidsuren. Het zijn immers deze gewerkte uren die onze economie doen draaien en waarmee we onze sociale zekerheid financie- ren. Met een transparant puntensysteem op basis van deze gepresteerde arbeidsuren wordt het voor iedereen duidelijk welk pensioen men kan verwachten. Deze volledige loop- baan moet ook uitmonden in een menswaardig pensioen. Vlaams Belang stelt een minimumpensioen van 1500 euro na een volledige loopbaan voor. Wie langer werkt, moet ook meer pensioen krijgen. We schakelen pensioenrechten

ook gelijk voor alle Vlamingen, ongeacht of men nu arbeids- uren als zelfstandige, werknemer of ambtenaar presteert.

  • Betaalbare en kwalitatieve rusthuizen: maximumfactuur!

De steeds duurder wordende rusthuisfacturen leggen een onaanvaardbare druk op de bewoners, die vaak hun laat- ste spaarcenten moeten aanspreken, en op hun kinderen die via de onderhoudsplicht vaak een deel van de rusthuis- factuur moeten ophoesten. Dat kan niet. De belastingdruk in ons land is torenhoog, dus dan mogen wij toch wel ver- onderstellen dat hiermee de rusthuizen op een voldoende wijze kunnen worden gefinancierd? Een maximumfactuur dringt zich dus op. Dit wil zeggen dat de overheid, naar- gelang inkomen en eigendomssituatie, het verschil tussen rusthuisfactuur en pensioen bijpast.

De leefomstandigheden in commerciële woonzorgcentra laten soms te wensen over. De zorg is er duur en bewoners worden er soms niet goed verzorgd en slecht gevoed. Een belangrijke oorzaak is onderbemanning, omdat de rusthui- zen omwille van winstbejag geen extra middelen willen vrijmaken om extra personeel – boven de wettelijke normen

– aan te werven.  Ook  op  de  maaltijden  wordt  bespaard  met zelfs ondervoeding tot gevolg. De normen met betrek- king tot het minimum aantal personeelsleden in rusthuizen moeten dringend worden opgetrokken. Ook de Vlaamse regering moet wat dat betreft met voldoende geld over de brug komen om een degelijke verzorging tegen een betaal- bare prijs te garanderen. De Zorginspectie moet daarnaast meer en efficiënter optreden om ervoor te zorgen dat wan- toestanden in rusthuizen niet meer kunnen plaatsvinden.

Koppels die samen in rusthuizen willen verblijven, moeten steeds dat recht hebben. Ook wanneer een van de partners niet zorgbehoevend is.

c. Maximale ondersteuning voor mantel- en thuiszorg

Mensen op hoge leeftijd verkiezen, als ze die mogelijkheid hebben, meestal thuis te wonen en te worden verzorgd door gezinsleden, familie of vrienden zolang dat enigszins kan. Het is de plicht van de Vlaamse overheid om aan deze wens tegemoet te komen en het thuisverblijf zo goed moge- lijk te faciliteren.

Alleen door te investeren in thuiszorg blijft mantelzorg mo- gelijk en haalbaar. Thuiszorg voor ouderen vermindert bo- vendien de druk op de rusthuizen.

3. VEILIGHEID VOOR ONZE SENIOREN

a. BIN: extra aandacht voor senioren

De zogenaamde Buurt Informatie Netwerken (BIN) die in diverse gemeenten bestaan zorgen voor een goede samen- werking tussen politie en buurtbewoners en dus een ver- hoogde veiligheid. De oprichting  van  BIN’s  dient  te  wor-  den aangemoedigd en de reeds bestaande BIN’s moeten worden aangespoord extra aandacht te besteden aan de buurbewoners van gevorderde leeftijd.

b. Straatcriminaliteit hard aanpakken

Straatcriminaliteit is geen kwajongensstreek, maar misda- digheid. Of het gaat om een snelle drugdeal, agressie, een straatroof of gauwdiefstal, straatcriminaliteit is voor ieder- een een bedreiging. Voor senioren is het echter nog een nog veel ernstiger probleem. Ze vormen een makkelijker doelwit en de lichamelijke gevolgen zijn dikwijls groot: ze vallen vlug, met breuken en een grote kans op blijvende letsels als gevolg. Het Vlaams Belang noemt straatcrimina- liteit dan ook nooit ‘kleine criminaliteit’ zoals andere par-

tijen dat bij voorkeur wel doen. Handtassendieven zijn geen ‘boefjes’, maar criminelen. Straatcrimi- naliteit moet in elke stad en elke gemeente hoog in de prioriteitenlijst van het  lokaal  veiligheidsbe-

leid staan. Er moet bijzondere begeleiding voorzien worden voor ouderen die het slachtoffer zijn geworden van straat- criminaliteit.

c. Pepperspray/anti-aanrandingsalarm

Busjes pepperspray zijn een prima middel voor burgers die zich willen verdedigen tegen inbrekers. In eigen huis over- vallen worden is een traumatiserende gebeurtenis en dus moet de mogelijkheid bestaan om zich met een relatief on- schadelijk middel te kunnen verdedigen. Ook  ouderen  die  het slachtoffer worden van straatcriminaliteit, zouden zich  met behulp van zo’n busje kunnen verdedigen.  Deze  moe- ten dan ook zo snel mogelijk gelegaliseerd worden.

Luidruchtige anti-aanrandingsalarmen met een geluidssterk- te van 120 decibel zijn een goede manier om criminelen af te schrikken of nabije burgers eventueel aan te zetten om in te grijpen. In navolging van de #120dB-vrouwenbeweging uit Duitsland, die zulke anti-aanrandingsalarmen uitdeelde aan meisjes en vrouwen, wil het Vlaams Belang dat ge- meentes deze ter beschikking stellen van onze senioren.

d. Financiële tussenkomst voor veiligheidsvoorzieningen

De overheid dient een financiële tussenkomst te voorzien in de vorm van een gemeentelijke premie voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzieningen voor hun woning (betere sloten, alarmsysteem, enz.). Senioren die alleen thuis wonen, zijn immers extra kwetsbaar en worden vaak doelgericht door criminelen opgezocht.

4.  SAMEN MET ONZE SENIOREN

a.  Wetgeving  bezoekrecht grootouders

Het Burgerlijk Wetboek stelt: “De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden.” In de praktijk blijkt dit echter vaak moeilijk afdwingbaar. Het Vlaams Belang ijvert dan ook voor een duidelijke wetge- ving voor een gegarandeerd bezoekrecht van grootouders in geval van scheiding van de ouders van de kinderen.

b.  Afschaffing  erfbelasting

De erfbelasting is niet alleen een emotioneel beladen hef- fing, maar vooral ook een overbodige. Mensen horen im- mers geen twee keer belastingen te betalen op hetzelfde vermogen. Op alle roerende of onroerende goederen die worden doorgeschonken van ouder naar kind, werden al eens belastingen betaald. De erfenisrechten moeten dan ook volledig afgeschaft worden. België kent al een zeer hoge belastingdruk. Een belasting op verdriet kunnen we dus missen als kiespijn.

c. Gratis personenalarm: voor senioren en mantelzorgers

Veel senioren die alleen thuis wonen zouden gebaat zijn met een zogenaamd personenalarm. Indien de senior ge- vallen is, zich onwel voelt of zich in een andere noodsitua- tie bevindt, kan hij of zij met één druk op de knop contact hebben met de alarmcentrale, die dag en nacht bereikbaar blijft. De alarmcentrale waarschuwt dan een van de con- tactpersonen die de senior vooraf opgaf. Op die manier haalt men heel wat bezorgdheid en druk van de schouders van de senior zelf, maar ook van kinderen en kleinkinde- ren. Vlaams Belang wil dat de aansluiting van dergelijke personenalarmen volledig wordt terugbetaald voor zij die er nood aan hebben.

5. WONEN VOOR ONZE SENIOREN

a. Ondersteuning voor levenslang wonen

Het Vlaams Belang wil dat de lokale besturen het aanpas- sen en verbouwen van grote woningen met het oog op le- venslang wonen, ondersteunen. Lokale bouwvoorschriften die de realisatie hiervan in de weg staan, moeten worden afgeschaft. Combinatiewoningen: flats met (assistentie) woningen en winkels, moeten mogelijk worden gemaakt. Naar aanleiding van elke bouwaanvraag moet een folder met tips en aandachtspunten omtrent levenslang wonen aan de aanvrager worden overhandigd. Inwoners moeten ook beroep kunnen doen op consulenten voor hun wonin- gaanpassingen.

De  Vlaamse  aanpassingspremie  voor  65-plussers  die hun

woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden kan bekomen worden indien het jaarlijks inkomen niet hoger ligt dan 30.640 euro (voor samenwonenden of gehuwden). Dit dient opgetrokken te worden naar 36.000 euro.

b. Aandacht voor de leefomgeving

Het is de wens van de meeste Vlamingen zo lang  mo-  gelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, liefst levenslang. Niet alleen het huis of appartement zelf moet daarop afgestemd zijn, dat geldt ook voor de woonomge- ving. Het is immers belangrijk dat senioren die niet meer   zo mobiel zijn niet geïsoleerd geraken in hun woning en   zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het pu- blieke leven. Lokale ondersteuning kan daar mee voor zor- gen. Eenvoudige zaken zoals het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten, maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, maken al een wereld van verschil. Tevens dient onder meer de oversteektijd op de zebrapaden en  de fietsoversteekplaatsen afgestemd zijn op senioren en mindervaliden.

6. EEN GEMEENTE OP MAAT VAN ONZE SENIOREN

a. Een schepen voor seniorenbeleid

Senioren maken een belangrijke bevolkingsgroep uit in onze gemeenten. Het zou dan ook  maar  logisch zijn dat er voldoende aandacht aan senioren wordt besteed in het beleid. Een schepen voor seniorenbeleid

zou wat dat betreft beter dan wie ook de vinger aan de pols kunnen houden. Deze bevoegdheid dient met de nodige aandacht worden ingevuld.

b. Gemeentelijk loket/telefoonnummer voor senioren

Een bestuur is maar toegankelijk als elke inwoner per- soonlijk en rechtstreeks in contact kan komen met de gemeentelijke diensten en de ambtenaren. Ook en mis- schien vooral senioren moeten er kunnen op rekenen dat zij vlot de gemeentediensten kunnen bereiken en niet steeds extra inspanningen moeten leveren om op eenzelfde dienstverlening te kunnen rekenen. De toe- gankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen  dient  aan de noden van de senioren te worden aangepast.

Een seniorenloket, dat enkele dagen in de week be- mand wordt, waar senioren met al hun vragen terecht kunnen, dient in alle gemeentes te worden opgericht.

Veel senioren zijn bovendien niet vertrouwd met inter- net of e-mail en lopen zo veel informatie mis. De op- richting van een seniorentelefoon (naar voorbeeld van de reeds bestaande Kinder- en jongerentelefoon) zorgt ervoor dat ook zij alle informatie die zij willen tot hun beschikking hebben, zonder dat daar een informati- cadrempel tegenover staat. Het Vlaams Belang wil ook de opdracht van het Vlaams Kenniscentrum Mediawijs- heid uitbreiden naar alle lagen van de bevolking  om   de steeds groter wordende digitale kloof – vooral bij ouderen, lager opgeleiden en minderbegoeden – te dichten.

c. Eenzaamheid bij senioren bestrijden

Eenzaamheid is bij senioren, zeker in de grootstedelijke context, een groot probleem. Er zijn diverse pistes  die  her  en der al in  gebruik  zijn  om  eenzaamheid  op  te  sporen,  die verder moeten worden onderzocht en indien mogelijk overal worden ingevoerd.

Telefoonrondes  voor eenzaamheid

Het OCMW van Knokke-Heist gaat met een revolutionair computersysteem op zoek naar eenzame senioren. Een te- lefonist belt alleenstaande 65-plussers om te vragen hoe het gaat, en tegelijk luistert de computer mee. Die analy- seert de woorden en het stemgeluid en geeft real time aan of er eenzaamheid en isolement dreigt. Zulk een systeem zou ook in andere gemeenten soelaas kunnen bieden om eenzaamheid te ontdekken en nadien te bekampen.

Samenwerking bpost

Postbodes komen dagelijks bij de mensen thuis, en zijn zeker voor ouderen een aanspreekpunt en re- gelmaat. Het OCMW zou kunnen samenwerken met Bpost om vereenzaming te detecteren.

Centraal meldpunt

Gewone burgers die op vaststellen dat een medebur- ger van gevorderde leeftijd in diepe eenzaamheid leeft, moeten dit kunnen melden. Naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Brugge, zou er dan ook een cen- traal meldpunt kunnen worden voorzien.

d. Sociale seniorenflats voor onze senioren

Als sociale volkspartij wil het Vlaams Belang voor  ieder- een een kwalitatieve en betaalbare woonst. Gemeenten moeten maximaal gebruik maken van de hen toegekende lokale autonomie om op maat gesneden toewijzingsregle- menten voor de sociale huisvesting goed te keuren. Deze toewijzingsreglementen dienen behoorlijke en aangepaste huisvesting te garanderen aan bevolkingsgroepen van het eigen volk die het moeilijk hebben om aan een betaalbare woonst te geraken. Voorbeelden zijn sociale seniorenflats of woningen voor eenoudergezinnen.

CONTACTGEGEVENS

SENIORENFORUM  VLAANDEREN

PROVINCIE ANTWERPEN

Hilde de Lobel                                   hilde.delobel@skynet.be

nationaal voorzitter                         0478  48  68 18

Mieke De Bats                                  miekedebats@hotmail.com nationaal ondervoorzitter                                0498 77 48 71 & 03 664 60 18

Paul Demeyere                                 paulusdemeyere@gmail.com verantwoordelijke provincie Antwerpen        0486 15 26 03

VLAAMS-BRABANT  EN BRUSSEL

Roeland Van Walleghem                roelandvanwalleghem@telenet.be nationaal secretaris, webbeheerder,                                       0495 24 84 13

sociale media en verantwoordelijke voor Brussel

Ludo Monballiu                                ludo.monballiu@telenet.be verantwoordelijke Vlaams-Brabant                                                02 721 22 54 & 0468 22 49 47

OOST-VLAANDEREN

Christiaan Bauwens                        christian.bauwens@telenet.be nationaal penningmeester en                         09 329 58 52 & 0486 23 75 53 verantwoordelijke Oost-Vlaanderen

LIMBURG

Gil Jeurissen                                      giljeurissen@hotmail.com verantwoordelijke Limburg                                              0499 17 33 66

WEST-VLAANDEREN

Johan Desender                               johan.desender@outlook.com verantwoordelijke West-Vlaanderen 051 51 08 34 & 0498 84 51 26

Jan Deweer                                       deweer@hotmail.com vertegenwoordiger West-Vlaanderen 0486 22 90 43

Madouplein 8/9 1210 Brussel

02 219 60 09

roeland.vanwalleghem@vlaamsbelang.org