Als u een dagje(of meer) leestijd hebt: ’40 jaar corrupte en zakkenvullende socialisten’

“Uw partij werd veroordeeld voor racisme”, verweet de kersverse SP.A-voorzitter – het mateke op de sloefkes – Conner Rousseau Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in TerZake. Tom Van Grieken repliceerde dat het Vlaams Belang nooit veroordeeld werd voor racisme, wat ook zo is.

“Het enige nieuwe aan uw partij, is misschien uw kostuum, voor de rest zie ik weinig nieuws”, voegde Rousseau er aan toe. De man in T-shirt weet blijkbaar alles van kostuums. Maar goed, als het kereltje in het verleden wil gaan grasduinen, dan doe wij dat ook, met plezier zelfs!

.40 jaar corrupte socialisten : overzicht van de schandalen van de laatste 44 jaar door socialistische politici in België. Belgische graaicultuur erkend als Werelderfgoed? Door de jaren heen werden er al heel wat zakken op s(linkse) wijze gevuld. Hieronder een overzicht van 1973 tot vandaag.

1973

♦ Edmond Leburton (PS), Willy Claes (SP.A), Henri Simonet (PS): de Ibramco affaire, geheime akkoorden met Iran. De zaak Ibramco draaide rond de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België door het Belgische bedrijf Ibramco. Er werd een akkoord buiten medeweten van de Belgische regering gesloten die vooral de belangen van de Belgische Socialistische Partij diende.

♦ Abel Dubois staatssecretaris SPA miljardenzwendel RTT schandaal. Het RTT-schandaal was rond de toenmalige Belgische telefoonmaatschappij RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon) en haar toenmalig directeur Germain Baudrin. De zaak bleek gelinkt aan de Belgische Socialistische Partij en bracht samen met de Ibramco-affaire zowel de partij als de Belgische regering in een kwaad daglicht.

♦ Edward Anseele betrokken in de miljardenzwendel RTT schandaal. Anseele genoemd in de affaire als ex-PTT-minister en de politiek verantwoordelijke minister. Op 23 oktober 1973 nam hij onder druk van de CVP en oppositie ontslag om gezondheidsredenen.

Het RTT-SCHANDAAL, affaire die in mei 1973 in België ontstond door onthullingen van een geschorste hoofdingenieur-architect-directeur bij de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT), P. Demaegt, aan de pers over enorme verspillingen bij het optrekken en inrichten van gebouwen voor de RTT. Zijn onthullingen bevatten drie precieze beschuldigingen:

  1. sedert enkele jaren is de RTT voor het optrekken van gebouwen afgestapt van het stelsel van de openbare aanbesteding. Zij laat de gebouwen nu optrekken met onderhandse contracten zonder prijsvergelijking, of door een promotor.
  2. Een op de markt totaal onbekende promotor, nl. de N.V. Société d’Implantation et d’Investissements Immobiles (afgekort III), opgericht op 16 sept. 1970 met een kapitaal van 15 miljoen F, verkreeg onmiddellijk grote contracten van de RTT, voor een gezamenlijk bedrag van meer dan drie miljard F. Bij prijsvergelijking met andere gebouwen, opgetrokken volgens het klassieke RTT-aanbestedingsprocedé, zijn de III-gebouwen per vierkante meter nuttige oppervlakte ten minste tweemaal duurder.
  3. Deze gang van zaken was begonnen sedert de benoeming van G. Baudrin tot administrateur-generaal van de RTT in juni 1970. De administrateur-generaal bleek trouwens ook rechtstreekse en persoonlijke belangen te hebben in een andere pas opgerichte vennootschap, Equimo, die door de RTT-directie werd ingeschakeld bij de aankoop van meubelen voor RTT-gebouwen. Aandeelhouders in deze vennootschap bleken o.m. de echtgenote en de zoon van een staatssecretaris in functie, Abel Dubois. Na zich tevergeefs met deze klacht tot ambtenaren en regeringsleden te hebben gewend, bezocht hoofdingenieur Demaegt verscheidene kranten- en weekblad redacties. Elementen uit het dossier verschenen op 17 mei 1973 in het weekblad Humo. De politieke wereld en de publieke opinie werden echter vooral opgeschrikt door een interview met P. Demaegt, op de eerste pagina van De Standaard van 18 mei 1973. Dit blad begon een campagne tegen de verspilling en de corruptie bij de RTT en drong in tientallen artikelen, van de hand van politiek redacteur Hugo De Ridder, aan op een grondig onderzoek en op bestraffing van de schuldigen. Op 21 mei belastte eerste-minister Leburton het Hoog Comité van Toezicht (een onafhankelijk comité, dat tot taak heeft misbruiken in de administratie op te sporen onder de leiding van een magistraat) met een onderzoek naar de geuite beschuldigingen. Op 28 mei ging administrateur-generaal Baudrin met verlof om het onderzoek niet te storen, zulks nadat hij in De Standaard ervan beschuldigd was bepaalde bezwarende bewijsstukken re hebben doen verdwijnen. Op 30 mei werd in Kamer en Senaat over de RTT-zaak geïnterpelleerd, en op 4 juni nam staatssecretaris Dubois ontslag. Op 22 juni had het Hoog Comité van Toezicht voldoende bezwarende feiten tegen administrateur-generaal Baudrin verzameld om zijn dossier aan het parket over te leggen. Op 30 juli werd Baudoin geschorst en op 31 juli werd hij samen met twee Equimo-beheerders officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens valsheid in geschrifte en misbruik van zijn ambt. Inmiddels was gebleken dat de voormalige PTT-minister Anseele (in de regering-Leburton minister van Verkeerswezen en voogdijminister over PTT-staatssecretaris Daems) politieke verantwoordelijkheid droeg voor het mogelijk maken van die misbruiken. De oppositie en de CVP-regeringspartner drongen aan op zijn verwijdering uit de regering. Op 23 oktober nam Anseele ontslag om gezondheidsredenen. Een week tevoren was de schorsing van Demaegt opgeheven. Op 14 november overhandigde het Hoog Comité van Toezicht zijn geheim rapport aan premier Leburton. Veertien dagen later verscheen er reeds een ruime samenvatting in De Standaard, en op 14 januari 1974 was het rapport verkrijgbaar in de boekhandel. De parlementsleden van de bijzondere commissie, belast met het onderzoek van het rapport, hadden er niet eens officieel kennis kunnen van nemen. Op verzoek van de regering stelde het parket een onderzoek naar het lek in. Het RTT-rapport van het Hoog Comité van Toezicht bevestigde de aanklacht van Demaegt en ontdekte nog allerlei andere zwendelpraktijken. Voor drie III-contracten betaalde de RTT 617 miljoen F meer dan de gangbare prijs. Voor de andere onderhandse contracten werden ook honderden miljoenen teveel betaald. Het Hoog Comité heeft echter niet achterhaald naar
    wie de winst afvloeide. Het rapport vermeld slechts een verklaring van architect Henri Guchez, technisch raadgever en tevens geheim geldschieter van III, dat hij zijn dankbaarheid voor de verkregen opdrachten o.m. heeft getoond door geld te storten in het verkiezingsfonds van de socialistische partij (alle betrokkenen in de RTT-zaak, nl. Anseele, Dubois, Baudrin, Guchez, behoren tot de BSP).

1974

♦ Willy ClaesAndré Cools en Henri Simonet hebben in hun functie van minister van Economische Zaken direct of indirect voordelen verleend aan Fabrique Nationale de Guerre (FN), Kalkar en World Trade Center.

♦ 1974 – Alle betrokkenen in de RTT-zaak, nl. Edward AnseeleAbel Dubois, Baudrin, Guchez, behoren tot de BSP. 617 miljoen fr vloeit naar de partijkas.

1975

♦ Jan Luyten algemeen partijsecretaris SPA RTT schandaal.

1977

♦ Guy Mathot (PS): laat als minister een extra-rijtuig koppelen aan een trein naar Zwitserland om met vakantie te gaan. In de volgende jaren wordt Mathots naam is in diverse politieke en financiële schandalen genoemd, waaronder zwart geld, dubieuze transacties, vrouwen, drank en zelfs de moord op PS-kopstuk André Cools.

1979

♦ Guy Mathot (PS): affaire «Centre Albert»: verkoopt een gebouw met verlies, zodat een immobiliënmaatschappij een winst van 212 miljoen maakt.

1982

♦ Guy Mathot (PS): affaire Mosbeux: mevrouw Mathot baat een winkel uit samen met de vrouw van de “patron” van privé-club «Gotha» die opgepakt wordt voor fraude. Hij ontsnapt aan uitlevering, het verzoek “kwam te laat”.

♦ Guy Mathot (PS): schilderijenzwendel met valse Jeroen Bosch, hijzelf is betrokken samen met zijn vriendin Eliane Van Vreckom en Charly De Pauw.

♦ Guy Mathot (PS): het dossier vernieuwing van het circuit van Francorchamps, waar onregelmatigheden gebeurd zijn.

♦ Guy Mathot (PS): hij en kabinetsleden kopen BMWs «in onderdelen» op kosten van het kabinet: voor facturen < 100.000 BEF is geen Rekenhof-visum nodig.

1983

♦ Guy Mathot (PS): voorgeleid in het onderzoek naar de financiële put bij voetbalclub Seraing, hij zou bezwarende documenten hebben laten verdwijnen.

1988

♦ Willy Claes (SP.A): onregelmatigheden bij de Socialistische Mutualiteiten. Claes was toen de vicevoorzitter van de SM; Edmond Leburton, met wie hij ook al in de Ibramcoaffaire verzeild geraakt was, was voorzitter. Leburton werd vervolgd, maar Claes verklaarde zich parlementair onschendbaar en ontkende de beschuldigingen. Ook tijdens de UNIOP-affaire maakte Claes hier gebruik van. Hij was een van de politici die via de UNIOP-onderzoeken nepstudies lieten verrichten en zo geld ophaalden voor hun dure verkiezingscampagnes.

1988

♦ Leburton (PS): onregelmatigheden bij de Socialistische Mutualiteiten

♦ Willy Claes (SP.A), Guy Coëme (PS), Philippe Moureaux (PS): UNIOP (nepstudies om geld voor verkiezingscampagnes te ronselen). De UNIOP-affaire  waarbij politici van de PS via overbetaalde studieopdrachten de partij financierden. De affaire werd genoemd naar het opiniepeilingsinstituut UNIOP (Universitair Instituut voor Opiniepeilingen, in het Frans INUSOP: Institut Universitaire de Sondage d’Opinion) dat nauwe banden had met de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Coëme werd hiervoor veroordeeld in 1996.

♦ SPA en Willy Claes 60 miljoen Agusta smeergeld.

♦ Willy Claes ontving als secretaris-generaal van de NAVO een belastingvrij nettosalaris van 540.000 frank per maand, kostenvergoeding en andere voordelen niet meegerekend.Ook toen Claes als gevolg van het Agusta-schandaal moest aftreden, werd hij niet naar de bedelstaf verwezen: “Claes zal kunnen genieten van het maximumpensioen van een parlementslid, namelijk 150.000 BEF. per maand. Tussen 1988 en 1994, de periode van het ‘dolle Agusta-geld’, ontvingen Willy Claes en de Limburgse SP-federatie 60 miljoen frank giften in het zwart.In september 1992 startte het Hoog Comité van Toezicht een onderzoek naar de betaling van smeergeld bij de aankoop van 46 Agusta-helikopters in 1988. In januari 1993 belandde het dossier bij Ancia, want André Cools wilde de betaling van smeergeld onthullen of zou een groter deel van de commissielonen hebben opgeëist. In december vroeg zij de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de drie Guy’s – Guy MathotGuy Coëme en Guy Spitaels – wegens betrokkenheid bij het smeergeldcontract. De drie excellenties legden een maand later hun functies neer.In februari 1995 achterhaalden de speurders het bestaan van Zwitserse rekeningen die dienden om de kassen van politieke partijen te financieren. Zakenadvocaat Alfons Puelinckx, SP-adjunct-secretaris-generaal Luc Walleyn, SP-penningmeester Etienne Mangé en Johan Delanghe, kabinetschef van voormalig minister van Economie Willy Claes, belandden in de gevangenis. Tegenstrijdige verklaringen en verbrande miljoenen dwongen de minister van Buitenlandse Zaken, Frank Vandenbroucke, tot ontslag. Op 9 maart werd het generaal Jacques Lefebvre, gewezen luchtmachtchef en kabinetsmedewerker, te veel. Hij pleegde zelfmoord in een Brussels hotel.

♦ Socialisten in Luik – 11 miljoen smeergeld parkeer-meters-schandaal.

Als Benoît de Bonvoisin op 13 juni 1990 weer op vrije voeten komt is het kwaad al geschied. André Cools heeft niet kunnen bereiken dat de Luikse onderzoeksrechter Anne Freson de resultaten van het Brusselse onderzoek zo maar naast zich neerlegde. Zo ontdekt zij zelfs dat de zwarte baron bij de Luikse drukker André Scaillet een kredietlijn van 1,000,000 frank ten voordele van de PS opende. In zijn in beslag genomen notaboekjes had Dubois in opdracht van André Cools immers aangeduid wie daarvan kon profiteren: Guy Cudell (de burgemeester van Saint-Josse) en Léon Defosset (burgemeester van Etterbeek) elk voor 300,000 BEF en de Brusselse Coolsien en vice-premier Philippe Moureaux voor 400,000 BF. Uiteindelijk wijst het onderzoek uit dat niet enkel de Luikse PS profiteerde van de levering van parkeermeters en andere (3 miljoen in contanten plus 5 miljoen tussenkomst in verkiezingsdrukwerken van de coolsiens), maar dat bij de installatie van bushokjes en publiciteitsborden (o.m. door de onderneming JC Decaux Belgium waarin CG Eaux voor 15 % participeert) de heren Close en Verbinnen ook nog eens mochten genieten van allerhande luxueuze snoepreisjes, b.v. naar de Mauritius-eilanden (prijs : 1,109,000 BEF), naar de Seychellen (prijs 479,000 BEF), naar Sardinië (prijs 482,000 BF), enzovoort (3,000,000 BEF samen). In het totaal komt zo voor circa 11 miljoen frank gesjoemel aan het licht. Op 28 november 1990 werpt burgemeester Close de spons.

Het is zonneklaar dat hij in 1988 een goed deel van zijn verkiezingscampagne liet sponsoren door de ondernemingen van Jean-Claude Decaux. Teneinde het schandaal niet nog groter te maken trekt hij zich als burgemeester terug, zogezegd omdat hij niet langer in Luik woont maar zich wil terugtrekken in zijn landhuis in Herve. Dat is de prijs die de coolsiens dus betalen voor hun duivelspact.

♦ Hermanus ontving 30 miljoen, Dassault smeergeld.

1989

♦ Pierre Chevalier (SP.A): genoemd voor ongepast spenderen van belastinggeld in Parijs, stapt over naar VLD.

♦ PS-schatbewaarder François Pirot ontving 5 miljoen Dassault smeergeld.

♦ Luc Walleyn ontving 20 miljoen Agusta- en Dassault-smeergeld.

♦ Guy Spitaels 30 miljoen Dassault smeergeld.

♦ Carla Galle 20 miljoen Dassault smeergeld.

1990

♦ Socialisten spekken partijkas met 15 miljoen dollar smeergeld van 25 Belgische Mirages aan Chili.

1991

♦ André Cools neergeschoten door mede socialisten. Op 18 juli 1991 werd Cools op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten toen hij het appartement verliet van zijn vriendin Hélène Joiret. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse Onderzoeksrechter Véronique Ancia, kwamen een aantal corruptieschandalen (onder andere de affaires AgustaDassaultOMOB) aan het licht die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels en Willy Claes. Geen van deze schandalen bleek echter met de moord op Cools samen te hangen. De huurmoordenaars werden in 1996 ontdekt: het ging om twee Tunesiërs die in Sicilië door mensen uit het maffiamilieu gerekruteerd zijn. In 1998 veroordeelde een rechtbank in Tunis hen voor de moord op Cools tot 20 jaar opsluiting. Het onderzoek naar de opdrachtgevers sleepte langer aan. De hoofdverdachte van de huurmoord, Alain Van der Biest, pleegde op 17 maart 2002 zelfmoord. In oktober 2003 stonden acht andere verdachten terecht voor de moord op Cools, allemaal afkomstig uit de entourage van Van der Biest, waarvan er zes in januari 2004 werden veroordeeld. Het is echter omstreden of Van der Biest, ten tijde van de moord op Cools verslaafd aan alcohol, de opdracht gegeven heeft. Op 15 maart 2007 werd de moordenaar van Cools, Domenico C., in hoger beroep tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tot maart 2006 was hij voortvluchtig geweest toen hij bij een wegcontrole in Duitsland in hechtenis werd genomen. Hij werd in 2011 vervroegd vrijgelaten.

♦ Pino Di Mauro in het dossier BX: Pino gebruikt de Citroën BX van het kabinet Vanderbiest (PS) om gestolen waardepapieren naar Vaduz (Liechtenstein) te brengen.

1992

♦ Alain Van der Biest (PS): het Hoog Comité van Toezicht vind voor miljoenen fraude en geknoei in de boekhouding.

♦ Alain Van der Biest (PS): studies naar waterbeheer ter waarde van 400.000 frank worden toegekend aan het bevriende echtpaar Uhoda voor 7,7 miljoen frank.

♦ Guy Mathot socialist en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Guy Coëme en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Guy Spitaels en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

1994

♦ Leon Lewalle (PS): veroordeeld tot 4 jaar in de OMOB-fraudezaak (2003)

♦ Joseph Haverland (PS): veroordeeld tot 30 maanden in de OMOB-fraudezaak (2003)

♦ ABVV Antwerpen: “zwarte premies” uitbetaald aan vakbondsbonzen.

1995

♦ Frank Vandenbroucke 5 miljoen zwart geld, en pogen van bewijzen te vernietigingen.

♦ Etienne Mangé SP-penningmeester smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Generaal Jacques Lefebvre pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia.

1996

♦ Richard Taxquet socialistisch kabinetsmedewerker medeplichtig aan moord.

♦ Pino Di Mauro socialistisch kabinetsmedewerker medeplichtig aan moord.

1997

♦ Anissa Temsamani staatssecretaris Spa oplichting RSZ.

♦ Leona Detiège 9 miljoen Zillion geld?

♦ Hubert Massa advocaat-generaal pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia ivm proces André Cools.

♦ De socialisten hebben hun veto gesteld tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de moord op André Cools, niets mag uitlekken.

2001

♦ Minister Bert Anciaux Spiritist en socialist wil boeken uit de bibliotheken halen die niet stroken met zijn mening. In een beleidsnota aan de bibliotheekverantwoordelijken maant hij aan om alles wat racistisch en negationistisch gelinkt zou kunnen worden om dat uit de rekken te halen. Dit is een boekverbranding zoals opper-socialist Hitler het graag zou hebben.

2002

♦ Alain Van der Biest pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia ivm Agusta-Dassault en de moord op André Cools.

♦ Patrick Janssens tracht de sociale zekerheid op te lichten met Telepolis. In juli 2003 brengt het weekblad Humo nog een artikel over de rol van Patrick Janssens als voorzitter van Telepolis. Die vzw, waarvan Janssens de voorzitter is, voorziet de complete administratie van de stad Antwerpen, het OCMW, de haven en de OCMW-ziekenhuizen van alles wat met informatica te maken heeft. Dat gaan van computers tot gsm’s, kopieertoestellen, kleurenprinters en scanners. Daar is nogal wat geld mee gemoeid: zo’n 900 miljoen frank overheidsgeld van stad Antwerpen. Hans Coveliers, zoon van Hugo, zetelt ook in de beheerraad van Telepolis en spreekt over “een speeltuin voor topambtenaren en politici die Telepolis gebruikten als doorgeefluik om hun loon aan te vullen, bevriende vzw’s te bevoordelen of cadeautjes te geven. “Coveliers junior klaagt het gesjoemel aan met een voorbeeld. Zo is er de vzw Piazza dell’ Arte, die naschoolse kinderopvang organiseert. “Tot voor kort kreeg die vzw jaarlijks bijna tien miljoen frank subsidie in het kader van het Stedelijke Impulsfonds. Die subsidie wordt afgeschaft en wat gebeurt er? Plots duikt de vzw Piazza dell’ Arte op in de begroting van Telepolis, die ‘out of the blue’ beslist er zowat 230.000 euro voor uit te trekken. Heel vreemd, want wat heeft Telepolis met kinderopvang te maken? Bij mijn weten niets. “Eén en ander wordt duidelijk als je weet wie er achter de vzw schuilgaat. Piazza dell’ Arte wordt geleid door Marijke Seresia, de echtgenote van Guy Peeters. En Guy Peeters is, voor wie het niet zou weten, de grote baas van de Socialistische Mutualiteiten en de voorzitter van de Raad van Beheer van de VRT. Politieke verslaggevers omschrijven Guy Peeters als “de peetvader van de SP.a”. “Om de vzw te runnen”, zo gaat Coveliers verder, verdient Marijke Seresia maandelijks 4.958 euro.” Zo’n 200.000 frank. De socialisten zorgen goed voor zichzelf en de vrienden … Het gerecht heeft alvast een onderzoek geopend naar de activiteiten van Piazza dell’ Arte en de vergoeding van Marijke werd gehalveerd.

♦ Fred Nolf stadssecretaris corruptie rond JC Decaux SPA – verduistering van stadsgelden.

♦ Vakbondssocialist Faust 70.000 € verduisterd. Socialistischecentrales beleggen zwart geld in Luxemburg.

♦ Vakbondssocialist Mommens verplaatst zich met Mercedes CLK 230 coupé die elke maand aan leasing alleen al 1.050 € (42.000 frank) kost.

♦ PS’ers brengen Hitlergroet in parlement.

De PS’er Patrick Moriau bracht, samen met een vijftal companen, in volle zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een Hitlergroet op het moment dat Vlaams-nationale actievoerders protesteerden tegen de stemming van de anti-Vlaamse kieshervorming. Patrick “zeg maar Adolf” Moriau, ook bekend wegens zijn betrokkenheid in de Agusta-smeergeldaffaire, doet dat wel eens vaker. Toen hij in december ’98 het onderspit moest delven in een discussie met Vlaams Blok-Kamerlid Filip De Man, was het ook al zover. De vraag is nu: gaat het centrum van pater Leman klacht indienen tegen Moriau? Naar verluidt is de PS-fractie in de Kamer aan het repeteren om volgende keer voltallig, recht opstaand en met gestrekte rechterarm het Horst Wessellied te brengen.

♦ Vakbondstopman Faust rijdt met een BMW waarvoor hij van zijn vakbond 35.000 € (1,4 miljoen fr.) leende.

♦ Monica De Coninck socialistische OCMW-voorzitster douche van 9172 euro op kosten van het OCMW.

♦ Albert Faust (BBTK) 70.000 € verduisterd, ontslagen wegens wanbeheer en gesjoemel.

♦ Edouard Mommens(BBTK) ontslagen door Nationaal, wegens wanbeheer en gesjoemel. In 2009 veroordeeld, samen met Marc Verbeure, De Block, Jean-Marie Frissen.

♦ Jean-Marie Frissen (BBTK): aangehouden, zou geld van sociale fondsen doorgesluisd hebben naar de rekening van twijfelachtige of onbestaande vzw’s.

♦ Anne-Marie Appelmans (ABVV): zou maar liefst 1,5 miljoen euro verduisterd hebben. Ontslagen.

♦ Socialistische centrales beleggen zwart geld in Luxemburg.

♦ Marc Galle (SP.A) De familie van Marnix Gijsen beticht Galle ervan 2,5 miljoen euro en schilderijen van Magritte te hebben verduisterd.

2003

♦ Eric Tomas (PS): betaalt als minister privé uitgaven (kledij, boetes) met overheidsgeld). Laat ook de huur van zijn huis + onderhoudskosten betalen door overheid.

♦ Laurette Onkelinx (PS): benoemt leden van Moslim-executieve tegen advies in van Staatsveiligheid en Comité I. De executieve wordt geteisterd door fraude, vechtpartijen, complete desorganisatie, maar dit wordt gedoogd door Laurette.

♦ Home Waremmien (in Borgworm, Luik): audit bracht problemen aan het licht zoals niet-gerechtvaardigde vervoersonkosten en belangenconflicten.

♦ Patrick Jacobs(SP.A): begaf zich tweemaal in dezelfde nacht in dronken toestand op de openbare weg, zonder rijbewijs, met 1,8% promille alcohol in het bloed.

♦ Anissa Tensamani (SP.A): moet ontslag nemen omdat ze zich beriep op een universitaire titel die ze niet bezat, en geruchten over frauduleus failliet.

♦ SPA steelt 20 miljoen uit de stadskas, onder het mom van aankoop eigendommen.Antwerpen, 19 november 2003 – Stadsbestuur koopt in grootste geheim toch ex-SP.a secretariaat Everaertsstraat. SP.a realiseert winst van 367% met geld van Grootstedenbeleid.In een themacommissie van de gemeenteraad is gisteren tot verbijstering van alle aanwezigen gebleken dat het stadsbestuur in het grootste geheim toch is overgegaan tot de aankoop van het voormalige SPA-secretariaat in de Everaertsstraat 105, ook al was eerder verklaard dat de aankoop niet zou doorgaan.

♦ Steve Stevaert gebruik van overheidsgeld voor electorale propaganda 420.000 €.

Tijdens het festival rimpelrock dat dit weekend 45000 bezoekers lokte heeft Steve Stevaert zich weer laten opmerken door een nooit eerder geziene vorm van plat populisme. Tijdens het optreden van Dana Winner vond Steve Stevaert het blijkbaar nodig om het podium op te gaan en een duet te zingen met Dana Winner (de oude man en de zee). Dit kan niet als je weet dat dit festival volledig betaald is door de Vlaamse gemeenschap m.a.w.de Vlaamse belastingbetaler. Het festival krijgt maar liefst 420.000 Euro subsidie.Vele andere festivals krijgen geen rotte cent.Hoe komt dit ? Wel de organisatie van dit festival is volledig in SPa handen met op kop Chokri Mahasine. De SP.a organiseert op kosten van de belastingbetaler een feestje waar ze dan nog het lef hebben om propaganda te maken voor Steve Stevaert. Dit is de grenzen van het fatsoen ver voorbij.

♦ Richard Carlier socialist in Charleroi verduistering van 400.000 € ivm Intercommunale d’Oeuvres Sociales. De correctionele rechtbank van Brussel heeft Richard Carlier veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel en een boete van €7500,-. Carlier is oud-voorzitter van de Parti-socialiste van Charleroi. Carlier werd schuldig bevonden aan schriftvervalsing, verduistering, oplichting en in hoofdzaak passieve corruptie in verband met de voormalige Intercommunales d’Oeuvres Sociales, die hij tot in 1994 voorzat.

♦ Werner Daem socialist – doodsbedreigingen inbraak en intimidatie. Delathouwer werd jarenland bedreigd. De voormalige Brusselse staatssecretaris Robert Delathouwer (SP.A) heeft jarenlang doodsbedreigingen ontvangen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, en hij heeft het bevestigd aan de VRT-radio. Delathouwer nam deze maand ontslag in het kader van de vernieuwingsoperatie van de SP.A. Hij werd opgevolgd door Pascal Smet.Sinds het begin van zijn ambtstermijn in 1999 kreeg Delathouwer regelmatig brieven met doodsbedreigingen. Zijn wagen werd vernield en in zijn huis werd ingebroken. Volgens Delathouwer speelden de bedreigingen een rol in zijn beslissing om ontslag te nemen. Sindsdien zijn de bedreigingen gestopt.

♦ Patrick Janssens verkwist 6.860 euro of 276.731 Bfr aan postzegels die helemaal niet nodig waren. Een brief van Patrick Janssens naar de 14.000 medewerkers van de stad Antwerpen zorgde voor opschudding, net als een persoonlijk tekstje van de burgemeester bij een personeelsadvertentie. “Waarom moest dit met een dure priorzegel?” vragen de medewerkers zich af. “Waarom nam Janssens dit initiatief persoonlijk?” reageren sommige schepenen.Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) is groot voorstander van de priorzegel. Ongeveer 14.000 medewerkers van de stad Antwerpen kregen een brief van de burgervader in de bus. Janssens verwijst naar de voorbije stormachtige maanden en legt accenten naar de toekomst toe. De brief wekte door de hoge kostprijs wrevel op bij sommige personeelsleden. De persoonlijke aanpak van Janssens kreeg ook kritiek van een paar schepenen. Vrijdag verscheen in de job- bijlagen van de kranten een paginagrote advertentie van de stad Antwerpen. De Scheldestad zoekt vijf mensen om topfuncties in de administratie op zich te nemen. Naar aanleiding van de advertentie schreef burgemeester Janssens een brief naar alle personeelsleden van de stad, van de diverse vzw’s en van het stedelijk onderwijs.De 14.000 brieven kosten de stadskas 6.860 euro of 276.731 Bfr. Het gebruik van de dure Priorzegel is bij een aantal medewerkers in het verkeerde keelgat geschoten. “Waarom kon dit niet gewoon via het interne communicatiesysteem?” vragen ze zich af. “We horen altijd maar dat er moet bespaard worden, maar zo’n uitgave kan plots wél.”In de brief blikt Janssens terug op de voorbije moeilijke maanden. “We kwamen allemaal in een slecht daglicht te staan door wat iedereen de ‘Visa-crisis’ is gaan noemen. (…) De reputatie van de stad Antwerpen heeft zwaar geleden onder de affaire.”De burgemeester legt drie accenten naar de toekomst toe: “We moeten er samen voor zorgen dat alle inspanningen die we leveren, van Antwerpen een aangename stad maken. (…) We moeten dit met zo weinig mogelijk middelen doen. (…) We moeten op een integere, correcte manier werken. En dat begint bij de top.”

♦ Luc Lamine socialistisch aangestelde politiehoofdcommissaris – corruptie en Visa schandaal?In het begin van 2003 weet de Antwerpse politiekorpschef Luc Lamine (foto) te melden dat in 2002 de misdaadcijfers teruggedrongen zijn. Zijn goed-nieuws-show duurt niet lang: meteen al worden de cijfers betwist, maar vooral duiken vanaf midden februari verhalen op over dure studiereizen en teambuildingssessies voor Antwerpse politiemensen. Geld dat in feite aan de politie-opleiding besteed had moeten worden.In 2002 gaf de Antwerpse lokale politie alleen aan teambuilding 108.564 euro (4,37 miljoen frank) uit, voornamelijk door in chique locaties te verblijven, zoals het Knokse kuuroord La Réserve, het Aartselaarse Kasteel Cleydael en de Zandvlietse Sint-Martinushoeve. Ook dienstreizen (o.a. een dienstreis van Lamine met twee hoofdcommissarissen én de respectieve echtgenotes naar Toronto, ter waarde van 13.542 euro of 546.258 frank) en het onbehoorlijke gebruik van Visa-kaarten wordt de politietop aangewreven.Op last van het ministerie van binnenlandse zaken onderzoekt het Antwerpse parket sinds 7 februari de boekhouding van de politie, die zij op 24 februari in beslag neemt. Lamine schorst voor onbepaalde tijd alle teambuildingssessies, al blijkt dat het stadsbestuur begin maart nog de goedkeuring gegeven heeft voor een stress-cursus van liefst 14.100 euro. Minister van Justitie Verwilghen bevestigt in het parlement dat er ook een onderzoek loopt naar corruptie en misbruik van vertrouwen tegen leden van de politietop. De Antwerpse gemeenteraad vraagt een onafhankelijke audit naar de werking van de politie.Op 18 maart worden Lamine, hoofdcommissaris Van Beylen en drie andere top politiemannen ondervraagd door de Centrale Dienst ter Bestrijding van Corruptie. Tegen het eind van de dacht worden Lamine en Van Beylen officieel in verdenking gesteld. Zij worden beschuldigd van privé-gebruik van hun stads-bankkaarten, maar ernstiger nog: ook van valsheid in geschrifte (omdat ze de privé-aankopen hebben willen verdoezelen). Lamine kocht met zijn Visa-kaart o.m. dameslingerie en lederwaren. Van Beylen gebruikte zijn kaart voor hotels en de huur van auto’s op reis. Zij worden onmiddellijk geschorst en riskeren 5 jaar cel.Begin mei blijkt Lamines naam nogmaals te vallen in een aantijging dat hij politiegeld gebruikt zou hebben om zijn benoeming als hoofdcommissaris meer kansen te geven. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 zou het kartel Antwerpen 94 (CVP en VU) een put hebben gehad van 10 miljoen frank. Waarop Lamine die gedempt zou hebben met door de stad toegekende middelen voor de politiewerking. Op die manier zou hij de steun van de CVP afgekocht hebben voor zijn kandidatuur als hoofdcommissaris. De CD&V ontkent echter in alle toonaarden en noemt de aantijging pure laster en een politieke truc zo vlak voor de federale verkiezingen.Eind juni schorst Detiège het hoofd van de Antwerpse politieschool, hoofdcommissaris Eddy Den Hondt, voor minstens vier maanden. Den Hondt werd op 23 juni door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van schriftvervalsing, corruptie en fraude: hij zou op kosten van de politie werken hebben laten uitvoeren aan zijn zwembad en als hoofd van de politieschool valselijk facturen hebben uitgeschreven voor eigen rekening. Detiège zegt na een onderhoud met de onderzoeksrechter dat er misschien nog meer schorsingen zullen volgen.Overigens blijkt eind juli 2003 nog dat twee Antwerpse politiemannen in beschuldiging worden gesteld voor mishandeling van gearresteerden: ze zouden nogal uitvoerig gebruik gemaakt hebben van hun matrak bij de arrestatie. Eén van hen wordt – tijdens de dienst – opgepakt. Later komen nog meer getuigenissen van gefolterde slachtoffers naar boven. De twee worden vier maanden preventief geschorst.Begin juli start het Antwerpse parket een nieuw onderzoek tegen onbekenden naar mogelijke strafbare inbreuken bij het toekennen van premies, vergoedingen en overuren bij de Antwerpse politie. Het onderzoek is een gevolg van de doorlichting van de Antwerpse politie die gewezen minister van Binnenlandse Zaken Duquesne na het losbarsten van de Visa-affaire in februari 2003 had gelast.

♦ Freddy Vandekerckhove adjunct-stadssecretaris SPA verduistering van stadsgelden.

♦ Roger Bekaert stadsontvanger SPA verduistering van stadsgelden.

♦ Kathy Lindekens Visa schandaal.

♦ Tuur Van Wallendael Visa schandaal.

♦ Gedeputeerde Guy Vrijs – Visa schandaal.

De vijftien die in de Visa-crisis werden vervolgd zijn, naast Luc Lamine, de gewezen stadssecretaris Fred Nolf, huidig stadssecretaris Roel Verhaert, hoofdcommissaris Luc Van Beylen, brandweercommandant Chris Addiers, Eddy Cop, Paul Thewissen, Paul Van Steenvoort, Tuur Ceuppens, Eddy Schevernels, Nadia Andries, Paul Lannoy, Joris Sels, Gerda Van Hove en Freddy Vandekerckhove. Ze worden allemaal verdacht van verduistering. Lamine en Nolf worden ook nog vervolgd wegens valsheid in openbare geschrifte.

♦ Steve Stevaert onkostenfraude 22.210 euro of 895.951 frank. Steve Stevaert gaf met de kaart op zijn naam in 2002 een bedrag uit van 22.210 euro of 895.951 frank bij 97 restaurantbezoeken, of gemiddeld 2 per week, waarbij een gemiddeld bedrag van 229 euro of 9236 frank werd uitgegeven. Bij 26 bezoeken werd meer dan 250 euro neergeteld.Grootste uitgave is die van 842 euro op 7 maart 2002 in ‘Baguettes imperiales’ te Brussel (1 ster Michelin), waar de SP.a-voorzitter voor één maaltijd meer uitgaf dan het maandelijks leefloon van een bestaansminimumtrekker. September was voor de minister dan weer een erg drukke “eetmaand”: in één maand tijd werd maar liefst 2419 euro of 97.594 frank opgesoupeerd.Op 4 augustus was Stevaert present op de ‘gratis BBQ’ in Antwerpen bij de start van de werken aan de leien. De enkele gratis worstjes die de Antwerpenaar kreeg volstonden blijkbaar voor hemzelf niet, want die dag ging hij ook eten in restaurant La Croisette in Knokke-Heist, kostprijs voor de belastingbetaler: 199,5 euro.

♦ Eric Tomas socialistisch minister in Brussel onkostenfraude waaronder bvb een poetsvrouw voor 1250 €in de maand.

♦ Tanja Smit is fractieleidster van de SP.a gebruikt manschappen, wagens, computers, enz… voor haar verkiezingscampagne. Edit: het stuk uit de Standaard van 27/11:Quote: BRUSSEL — Het blijft schandalen en schandaaltjes regenen bij de Antwerpse politie. Een agent van de Antwerpse milieupolitie diende onlangs klacht in tegen zijn overste Jos Smit omdat die agenten zou misbruiken voor de politieke campagne van zijn dochter, Tanja Smit (SP.A).Gisteren raakte dan bekend dat een lid van de Antwerpse milieupolitie bij het comité-P klacht indiende tegen zijn chef, commissaris Jos Smit. Volgens de klacht zou Smit geregeld agenten, wagens en computers misbruiken voor de politieke campagne van zijn dochter Tanja Smit, fractieleidster van de SP.A in de Antwerpse gemeenteraad.Zo zou een dienstwagen van de milieupolitie tijdens de vorige verkiezingen twee weken ter beschikking van Tanja Smit hebben gestaan om drukwerk en affiches rond te brengen. De secretaresse van de milieupolitie zou de administratie van de campagne van Smit hebben bijgehouden. Agenten van de milieupolitie zouden ook geregeld klusjes hebben uitgevoerd bij vader en dochter Smit.Tanja Smit ontkent de beschuldigingen en meent dat die het werk zijn van de “clan” van de geschorste korpschef Luc Lamine. Het is een publiek geheim dat Lamine meent dat Jos Smit één van de agenten is die aan de basis van zijn val liggen. Volgens Smit wil Lamine op die manier terugslaan.Commissaris Eddy Baelemans en burgemeester Patrick Janssens werden twee weken geleden ingelicht over de klacht tegen Smit. “De agenten schreven me een brief omdat ze boos zijn omdat Smit hun wachtvergoeding heeft afgeschaft. In een bijlage hebben ze ook een aantal verklaringen over hem gedaan. Ze worden nu grondig onderzocht.”Ander artikel:28/11/2003] – SP.a blijft sjoemelen!Bij de jongste verkiezingen van 18 mei werden de socialisten in Antwerpen, tegen alle verwachtingen in, niét afgestraft voor de golf van schandalen waarin ze de stad jaren hadden ondergedompeld en waar ze vrolijk aan hadden meegedaan. Verwonderlijk en vooral jammer, want zo gaf de kiezer het signaal: doe maar op, het kan ons niet echt schelen …Bij de SP.a hebben ze dat blijkbaar goed begrepen. Het sjoemelen gaat gewoon door. Zopas stapte een agent van de Antwerpse politie naar het Comité P met een onfris dossier over de milieupolitie. Volgens de agent heeft zijn baas, commissaris Jos Smits, regelmatig wagens, computers en agenten gebruikt voor de verkiezingscampagne van zijn dochter. Tanja Smit is fractieleidster van de SP.a in de Antwerpse gemeenteraad.De beschuldigingen zijn niet mals:

Tijdens de campagne zou twee weken lang een dienstwagen met agenten ter beschikking staan om drukwerk en affiches rond te brengen. De secretaresse van de milieupolitie zou tijdens haar diensturen ook de administratie en de campagneboekhouding van Tanja Smit hebben bijgehouden. Begin september zouden agenten met een dienstwagen prijzen hebben opgehaald voor de tombola op het jaarlijkse bal van Tanja Smit. Voor die prijzen sprak vader Smit bedrijven of handelaars aan die wel eens in aanraking kwamen met de milieupolitie …Commissaris Smit zou dossiers die onderzocht werden bij de milieupolitie gesignaleerd hebben aan zijn dochter. Tanja kon bij die mensen dan haar diensten aanbieden als advocaat…Volgens het rapport zouden agenten commissaris Smit of zijn familie ook meermaals met een dienstwagen naar Zaventem hebben gebracht, als zij op reis vertrokken.Ook voor schilderwerken in de appartementen van de commissaris en zijn dochter zou beroep gedaan zijn op agenten.Natuurlijk is iedereen onschuldig tot het tegendeel werd bewezen. Maar de aanwijzingen zijn zo duidelijk en zwaarwichtig dat ze in elk geval grondig onderzocht moeten worden. Eén ding is duidelijk: de SP.a-potjes blijven stinken!

♦ Johan Vande Lanotte SPA verspilt 36 miljoen euro belastinggeld aan vakantiedorpen om te laten verloederen.Gezien de grote instroom van vluchtelingen besliste de ministerraad begin 2000 om drie vakantiedorpen aan te kopen voor de opvang van asielzoekers. Er werd in totaal bijna 36 miljoen euro belastinggeld neergeteld voor Zon en Zee in Westende, Hengelhoef in Houthalen-Helchteren en Les Dolimarts in Bohan. Vandaag staan ze alle drie leeg en wil de overheid ze verkopen. Voor de helft van de prijs en zelfs nog minder.

⇒ Les Dolimarts:
Aankoopprijs: In januari 2001 kocht minister Johan Vande Lanotte het vakantiepark voor 3,1 miljoen euro.
Verkoopprijs: Nog niet bepaald, maar onder de gegeven omstandigheden (vandalen hebben er lelijk huisgehouden en meubels, sanitair en verwarming zijn gestolen) is het amper nog iets waard.

⇒Zon en Zee:
Aankopprijs: Johan Vande Lanotte had 13,6 miljoen euro over voor het vakantiecentrum.
Verkoopprijs: De Regie der Gebouwen hoopt 9,6 miljoen euro te krijgen voor de gebouwen.
Verlies: Minstens vier miljoen euro.

⇒ Hengelhoef:
Aankoopprijs: Onder luid protest van honderden vakantiehangers en omwonenden kocht de overheid het centrum in 2000 voor een recordbedrag van 19,26 miljoen euro.
Verkoopprijs: De Regie der Gebouwen hoopt tien miljoen euro te krijgen voor Hengelhoef, ongeveer de helft van de aankoopprijs. De Nederlandse groep Oostappen heeft als enige geïnteresseerde een bod gedaan van amper 230.000 euro!
Verlies: Minstens negen miljoen euro. Komen er geen andere kandidaten en gaat het domein naar de Nederlandse groep kan het verlies oplopen tot 19 miljoen euro.Pittig detail is dat in deze vakantiedorpen amper 700 asielzoekers een onderkomen vonden (380 in Zon en Zee en 320 in Hengelhoef) In Dolimarts heeft uiteindelijk nooit een asielzoeker gezeten. Bron: GVA

♦ Louis Tobback wordt genoemd in Oost-Duitse spionagedienst STASI archieven, Laurette Onkelinx weigert een onderzoek te openen. Louis Tobback spion voor de Stasi? In de Senaat stelde Wim een aantal lastige vragen aan minister van Justitie Laurette Onkelinx over de activiteiten van de sinistere Oost-Duitse spionagedienst STASI in ons land. Wim legde bewijzen voor, die hij haalde uit de Berlijnse Stasi-archieven, waaruit blijkt dat de Stasi van haar informant in België het bericht kreeg dat er met SP-kopstuk “t”, verder aangeduid als “Tobback“, wel zaken kunnen gedaan worden. Hij wilde weten of de Belgische staatsveiligheid dit reeds onderzocht had.Wie is nu die geheimzinnige “t.” ? Geheim agent “tsirlich” is zo vriendelijke het ons te vertellen. Hij beveelt zijn bazen in Oost-Berlijn aan het volgende in overweging te nemen: een kort privé-bezoek van Tobback. Tsirlich noemt het trouwens de “SP-Spitze”!, het uitsturen van een SED-vertegenwoordiger naar Brussel en een uitnodiging voor de SP-fractievoorzitter in de senaat Jos Wijninckx. “Tsirlich” was zeer optimistisch wat betreft de mogelijkheden voor “constructieve samenwerking” met leidende Vlaamse socialisten; zelfs Van Miert opperde geen bezwaar tegen gesprekken met de SED.In het Stasi-archief van meer dan 100 pagina’s dat Wim Vereycken VB kon inkijken, stond ook veel te lezen over de contacten in 1986 en 1989 tussen DDR-afgevaardigden en leden van VAKA, Vrede, Pax Christi, Oxfam, CVP, Agalev, Volksunie, CNAPD en UBDP. VAKA en “Rencontres pour la paix” aanvaardden met plezier een uitnodiging om de DDR te bezoeken, schreef de Stasi-spion. En Agalev, stelde hij, ondersteunt ten volle een hele rits van “initiatieven van de Sovjet-Unie en van de socialistische landen “. Agalev werkte trouwens goed samen met VAKA, merkte hij nog op, en was trouwens in maart van datzelfde jaar al in Moskou geweest om te praten over “bewapeningsvraagstukken “.De Senaatsvoorzitter moffelde de tussenkomst weg achter de gesloten deuren van het Comité I, dat toezicht houdt op de staatsveiligheid. Laurette kwam daar vertellen dat de staatsveiligheid er niets van afwist en dat de Stasi nooit in België actief is geweest. En dat weet die dienst dus zelfs zonder onderzoek ! De dienst heeft het allicht te druk met het opsporen van Vlaamsgezinde zangeresjes…”Stasi” had wel degelijk bindingen met hooggeplaatste politici.[15/01/2004] – Op 12 januari kreeg ik eindelijk de gelegenheid een vraag om uitleg over de banden tussen de Stasi en hooggeplaatste politici(ingediend op 25 november 2003!) te stellen aan minister Onkelinx, niet in de plenaire vergadering van de Senaat, maar wel in het Vast Comité I. De redenen voor deze poging tot wegmoffelen moeten waarschijnlijk gezocht worden in de regime-horigheid van sommigen, waaronder de voorzitter van de Senaat, ook voorzitter van het Vast Comité I. In haar antwoord verwees minister Onkelinx naar een onderzoek dat haar voorganger in 1994 liet uitvoeren, waaruit bleek dat in België geen Stasi-activiteiten bestonden. Wat vandaag wordt tegengesproken door het telegram van Stasi-medewerker “tschirlich” aan zijn Stasi-generaal. De minister moest evenwel toegeven dat de Belgische Staatsveiligheidsdiensten nooit de Stasi-archieven hadden ingekeken (in tegenstelling tot bijna alle andere Westerse landen), ook niet nadat deze werden opengesteld voor onderzoek. Blijkbaar was en is – zoals ik reeds vermoedde – het bezwadderen, broodroven van zangeresjes en het aanleggen van dossiers over verkozen parlementsleden belangrijker dan het behoeden van de veiligheid van de staat.De minister weigert dus te veroordelen dat begunstigden van de Oost-Duitse dictatuur lid kunnen zijn van een vergadering die geacht wordt onkreukbaar te zijn. Ministers van Staat mogen beste vriendjes geweest zijn met de democratie-ondermijnende Stasi; de Staatsveiligheid mag zich bezig houden met het aanleggen van dossiers over democratisch verkozenen; de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid mag politieke initiatieven nemen; de voorzitter van de Senaat mag kritische vragen om uitleg naar een doofpotcommissie verwijzen.Ik acht me alleszins niet gebonden door de geheimhouding die het bewuste Vast Comité I kenmerkt, en meende u mijn opmerkingen en dit relaas niet te mogen onthouden.
Wim Verreycken
Senator

♦ Sylvain Sleypen (SP.A gedeputeerde) zou er in twee jaar tijd 23.000 euro visa geld hebben doorgejaagd. Bron – VRT nieuws.net – 14/06/03 – Na Antwerpen is er mogelijk een nieuw geval van misbruik van VISA-kaarten door politici, dit keer bij het provinciebestuur van Limburg. Een oppositielid van de N-VA zegt dat de bestendig afgevaardigden – dat zijn de bestuurders van de provincie – onverantwoord veel geld aan eten en drank hebben uitgegeven, en dat op kosten van de provincie. De bestendige deputatie zelf ontkent.Volgens N-VA-oppositielid Jan Peumans hebben de bestendig afgevaardigden van CD&V, SP.A en VLD in 2001 en 2002 onverantwoord veel geld aan diners uitgegeven. Hij spreekt van 57.000 euro op één jaar aan restaurantkosten. Bestendig gedeputeerde Sylvain Sleypen (SP.A) zou er in twee jaar tijd 23.000 euro doorgejaagd hebben. In een 20 bladzijden tellende nota geeft Peumans een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van de verschillende gedeputeerden.Peumans pleit voor de afschaffing van VISA-kaarten voor gedeputeerden, een plafonnering van de uitgaven en een duidelijke verantwoording van de deputatie over de manier waarop de uitgaven tot stand komen. “De provincie vervult een voorbeeldfunctie. Indien blijkt dat de gedeputeerden uitgaven in privé-sfeer deden, moeten ze hun conclusies trekken. Bovendien is het dan ook niet meer dan normaal dat ze die bedragen terugbetalen”, zegt een strijdvaardige Peumans.De Limburgse deputatie reageerde vrijdagavond in een inderhaast bijeengeroepen persconferentie “verontwaardigd” op de aantijgingen van Peumans. De afgevaardigden zeggen dat er bij vorige interpellaties over de uitgaven van de deputatie duidelijk gebleken is dat er geen onrechtmatige uitgaven werden gedaan. De gedeputeerden ontkenden de bedragen die Peumans noemde niet, maar stelden gezamenlijk dat het geen persoonlijke uitgaven betrof en dat elke uitgave volledig gerechtvaardigd kan worden.De N-VA-fractieleider zal de Limburgse gedeputeerden woensdag op de provincieraad opnieuw interpelleren over hun vermeend misbruik van overheidsgelden.

♦ Piazza dell’ Arte – Marijke Seresia socialistische Mutualiteiten per maand 200.000 fr + jaarlijks 9.278.177 fr.

♦ Patrick Janssens heeft Telepolis een speeltuin voor topambtenaren en politici die loon willen aanvullen.

2004

♦ Foyer Taminois (Tamines, Namen): gerecht legt dossier aan over te hoge verplaatsingsonkosten en vergoedingen voor telefonie en post (28.400 euro per jaar).

♦ Edwin Ysebaert: “Bij de Socialistische Omroep (SOM) werd ik jarenlang in het zwart betaald”. Edwin Ysebaert, ex-presentator van het radioprogramma “Eenzame Hartenburo” en van de Socialistische Omroep (SOM), diende op 10 april 2001 bij de federale politie in Gent klacht in tegen minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke en tegen Carla Galle.”Bij de SOM werd ik jarenlang in het zwart betaald. Carla Galle was daar de grote baas. Zij weigerde mij officieel in te schrijven. Ik kreeg voor mijn werk 25.000 frank per maand, in het zwart betaald. Na elke uitzending kreeg ik van haar een cheque die ik mocht gaan innen bij de CODEP, de bank van de partij. Bijna al wie voor de SOM werkten, werden zwart betaald.””Ik dacht dat de socialistische partij de partij van de kleine man was. Maar de praktijken die ik daar heb meegemaakt, hebben mijn geloof in de partij en de democratie een flinke deuk gegeven. Bovendien was ik door de schuld van Galle gedwongen om tegen de fiscus te liegen. “Ik heb begin jaren ’90 in een onderhoud aan Frank Vandenbroucke gevraagd om mijn situatie te regulariseren maar hij antwoordde : “dat dit waarschijnlijk te duur zou zijn”. “Ik heb er later niets meer van gehoord.”

♦ Mimount Bousakla (SP.A): verkoop van illegale lease beleggingen. Volgens ‘De Zondag’ van 7 maart 2004 wordt SP.a-senator Mimount Bousakla beschuldigd van het verkopen van illegale lease beleggingen van de bank Labouchère, ondertussen overgenomen door Dexia Nederland, en het bewust voorliegen van cliënten. Er werd, op verzoek van de burgerlijke partij, klacht ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter door het Meldpunt Anti-Belgische Discriminatie en racisme. Als volksvertegenwoordiger hield mevrouw Bousakla zich vorig jaar bezig met illegale praktijken. Ze leidde goedgelovige burgers om de tuin. Eind vorig jaar nam Bousakla ontslag als districtsschepen in Antwerpen en ondertussen werd ze senator…De Belgische gedupeerden zullen niet vergoed worden, gezien ondertussen Labouchère overgenomen werd door Dexia Nederland. Er zouden trouwens meerdere aanklachten zijn bij de bankcommissie in Brussel. Bousakla zou een prominente rol gespeeld hebben bij het aanbrengen van cliënten. Voor de misleiding van die cliënten maakte ze gebruik van incorrecte sales grafieken van het bedrijf Spaar Select. De klanten kregen nooit juiste informatie te zien en dit met het oog op een commissie op de verkoop…

♦ Monica De Coninck (SP.A): socialistische OCMW-voorzitster in Antwerpen verliest 50 miljoen euro. Bij het Antwerpse OCMW vielen de voorbije dagen een paar serieuze financiële lijken uit de kast. Niet alleen lopen de tekorten voor de ziekenhuizen in de periode 2002-2003 op tot 32 in plaats van 20 miljoen euro, binnen het OCMW duikt er ook nog eens een tekort op van zowat 20 miljoen euro. De stad zal waarschijnlijk tussen 50 en 55 miljoen euro moeten bijpassen. OCMW-voorzitster Monica De Coninck (sp.a) (op de foto tijdens de opening voor een studentenhuis voor kansarme meisjes) roept vandaag de Raad voor Maatschappelijk Welzijn samen. Tijdens dit onderhoud zal de doorlichting van de boekhouding van het OCMW en de voormalige OCMW-ziekenhuizen, die sinds januari in de vzw ZNA-Ziekenhuisnetwerk zitten, het onderwerp van gesprek vormen. Die analyse toont een weinig fraai beeld van het financieel beheer van de voorbije tien, vijftien jaar. Verschillende bronnen spreken van een onverwacht tekort bij het OCMW van 20 miljoen euro. Monica De Coninck wou zondag over het hele dossier geen commentaar kwijt. De OCMW-voorzitter wil de zaak vandaag eerst doorpraten met haar raad en een aantal personeelsleden horen.Uit de financiële analyse van de boekhouding door Ernst & Young blijkt dat er tussen het OCMW en de ziekenhuizen duidelijk een en ander is misgelopen in het verleden. Verkeerde en onnauwkeurige facturatie hebben bijgedragen tot de nieuwe financiële put. Sommige bronnen spreken ook van mogelijke fraude. Of dit het geval zal mogelijk blijken uit het eindrapport van het auditbureau.Het Antwerpse stadsbestuur had in begroting 2005 een tekort van 20 miljoen ingeschreven. De rekening loopt waarschijnlijk ruim 30 miljoen euro hoger op.[28/09/2004] – Patrick Janssens sust – Gisteren kon u al op onze webstek lezen dat de twee zonen van Patrick Janssens aan de lijve geconfronteerd werden met het subjectieve gevoel van onveiligheid en de multiculturele verrijking. Toen ze van de tram stapten werden de jongens (16 en 19 jaar oud) door allochtone stads- en leeftijdsgenoten getrakteerd op een pak slaag. Een modieus Bikkembergs T-shirt, een gsm en nog wat euro’s verwisselden van eigenaar. Patrick Janssens reageert erg koel op het voorval: “Ach, no big deal. Wij zijn een Antwerps gezin zoals elk ander. We hebben al een woninginbraak, een autodiefstal en nu een overval achter de rug.”Bij het lezen van die sussende woorden van burgemeester Janssens donderde Luc Van der Kelen bijna van zijn stoel. In Het Laatste Nieuws lucht hij zijn onbegrip en verontwaardiging: “Ik weet niet hoe dat met het modale Antwerpse gezin zit, maar ik ben toch blij dat ik niet meer in Antwerpen woon, maar in een gemeente waar de burgemeester wel een ‘big deal’ maakt van inbraken, overvallen en autodiefstallen. Een slechter signaal kan een burgemeester niet geven. “Wat moet een stad met een burgemeester die het blijkbaar niet zo erg vindt dat gezinnen worden bestolen?” Het is een goede vraag …

♦ Isabelle Simonis (PS): gebruikt gemeenschapsgeld om stemmen te ronselen. Het gebeurt niet veel maar deze keer hebben de Waalse socialisten zichzelf in de voet geschoten. Het is zelfs zo erg dat de voorzitster van het parlement van de Franse gemeenschap, Isabelle Simonis, gisteren ontslag moest nemen.Een interne werknota van haar kabinet, duidelijk per ongeluk verstuurd naar de Franstalige krant Le Soir die het gisteren publiceerde, licht toe dat de PS overheidsgeld wilde misbruiken om voor zichzelf nieuwe kiezers te ronselen.De campagne, die door de Franstalige Gemeenschap gefinancierd moest worden, zou niet alleen tot doel hebben de nieuwe Belgen te sensibiliseren voor het stemrecht, maar ook “de stemmen van de buitenlanders naar de Parti Socialiste” te trekken. Isabelle Simonis, een lichtgewicht binnen de PS, beweerde nog dat ze de inhoud van de nota niet kende. Maar dat hielp niet en ze nam uiteindelijk ontslag.

♦ Marie Arena (PS): gelogen over de vernieuwing van haar kabinet voor 300.000 euro (de duurste douche van België).

♦ Léon Lewalle (PS) gewezen directeur-generaal van verzekeraar Omob (nu Ethias), veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft gedurende vijf jaar met uitstel. Lewalle werd tevens veroordeeld tot inbeslagname van 422.505.775 oude Belgische franken (10.473.644 euro) In het strafdossier werd melding gemaakt van 58 miljoen euro die de top van OMOB achterover gedrukt zou hebben.

2005

♦ Anne-Marie Lizin (PS): als Senaatsvoorzitter komt ze rechtstreeks tussen in een echtscheidingszaak, flagrante inbreuk der scheiding der machten … geen bestraffing maar was wel een flagrante inmenging bij justitie door senaatvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) in een echtscheidingszaak van een vriendin (2005). Linzin had eigenhandig een brief geschreven naar de voorzitter van het Luikse hof van beroep waarin ze vriendelijk vroeg een juridische beslissing “opnieuw te bekijken.” Ook als burgemeester van Hoei maakte ze het bond. De PS had in Hoei een volksraadpleging georganiseerd over de vraag of een parking plaats moest maken voor de bouw van een appartementsblok. Eén derde van de bewoners bracht hun stem uit, en de bouwplannen van de PS werden met een overweldigende meerderheid (95%) weggestemd. Lizin zette echter gewoon het licht op groen voor het bouwproject. Zij was van mening dat de inwoners die niet kwamen stemmen, impliciet hun steun hadden betuigd aan de plannen. Zelfs voor de Franstalige pers ging dit te ver. Le Soir sprak van een “bolsjewistische dictatuur.”

♦ Socialistische vakbond sjoemelt met vakbondspremies van Sabena. Er zouden premies zijn uitbetaald op naam van overleden vakbondsleden aldus een voormalige penningmeester van het sociaal fonds bij Sabena.

♦ Claude Despiegeleer (PS): in verdenking gesteld van misbruik van publieke goederen, schriftvervalsing als ambtenaar en inbreuken op de boekhoudwetgeving. Daarnaast zouden ook merkwaardige ontslagvergoedingen gegeven zijn aan kaderleden. Zo zou de vroegere technische verantwoordelijke een vergoeding van 450.000 euro ontvangen hebben zonder dat de raad van bestuur daarvan op de hoogte werd gebracht.

♦ Laurette Onkelinx (PS): verwent haar eigen echtgenoot (Marc Uyttendaele) met overheidsopdrachten.

♦ Emir Kir (PS): beroept zich op universitair diploma dat hij niet bezit, beschuldigd van negationisme over de Armeense genocide.

♦ Mimount Bousakla (SP.A): Senator veroordeeld voor dronken rijden nadat ze tegen een verkeersplein knalde met 1,84 promille in het bloed.

♦ Michèle Delhalle (PS): voorzitster in Huy pleegt verzet tegen de politie na een ruzie in een bar in Huy waarbij messen getrokken worden.

♦ Patrick Janssens (SP.A): draagt nieuwe vriendin Sabine S. voor de functie van ‘Bestuursdirecteur Veiligheid’ van de stad Antwerpen voor, zonder enig examen.De twintig jaar jongere Sabine S., blondje van de federale politie, werd na een ‘selectiegesprek’ op 1/9/2005 door Patrick Janssens SP.a voorgedragen voor de functie van ‘Bestuursdirecteur Veiligheid’ van de stad Antwerpen. De gemeenteraad keurde haar aanstelling goed op 12/9/2005. Er werd geen ‘examen’ afgelegd. Dat is gebruikelijk voor die functie. Sabine S. was de enige kandidaat. Dat is niet gebruikelijk. De functie van Bestuursdirecteur Veiligheid wordt in en rond het Antwerps stadhuis en door de personeelsleden van de stad Antwerpen beschouwd als de ‘afvalbak voor liefjes’.

♦ Serge Van Bergen (PS), André Liesse (PS): ontslag en in verdenking voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving bij ‘La Carolorégienne’.

♦ Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS): neemt ontslag wegens betrokkenheid in de affaire rond de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne

♦ Luc Frere (PS): in staat van beschuldiging gesteld ivm corruptie bij sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.

♦ Sambre et Biesme (Henegouwen): ontslag van de directeur, voor feiten vergelijkbaar met ‘La Carolorégienne’.

♦ Foyer Louviérois (Henegouwen): Vijf socialistische beheerders van de sociale huisvestingsmaatschappij nemen ontslag na gesjoemel.

♦ Jean-Marie Happart (PS) wordt door Lutgen beschuldigd voor grove nalatigheden bij de Waalse Dienst voor de Promotie van Streekproducten.

♦ Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) heeft ontslag genomen na berichten over een mogelijke betrokkenheid in de affaire rond de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.

♦ Serge Van Bergen, de PS-schepen van Charleroi, is door het gerecht van Charleroi in verdenking gesteld van misbruik van publieke goederen, schriftvervalsing als ambtenaar en inbreuken op de boekhoudwetgeving.

♦ André Liesse (PS) wordt in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving. Luc Frère, directeur-bestuurder van La Carolorégienne, neemt ontslag uit de functies die hij nog bekleedt bij de sociale huisvestingsmaatschappij van Charleroi, onder druk van de vakbonden.Nu is ook Luc Frère, voormalig directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne, door onderzoeksrechter France Baeckeland in staat van beschuldiging gesteld. (belga) – Dat schrijft La Nouvelle Gazette dinsdag. Frère nam ontslag in oktober 2005. Hij wordt beticht van vervalsing, valsheid in geschrifte en verduistering.Frère was ook betrokken in het beheer van La Carolorégienne via Coreva, die de boekhouding voor de huisvestingsmaatschappij deed en werd bestuurd door zijn echtgenote. Eerder was al André Liesse (PS) in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving.

♦ Diefstal bij onderzoeksrechter La Carolorégienne , Minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft donderdag in de Kamer bevestigd dat bij onderzoeksrechter France Baekeland, die met het dossier “La Carolorégienne” bezig is, twee tassen met documenten gestolen zijn.

♦ Na het schandaal rond de sociale huisvestingsmaatschappij van Charleroi, wordt nu ook La Louvière getroffen door een nieuw schandaal. Vijf socialistische beheerders van de sociale huisvestingsmaatschappij Foyer Louviérois in La Louvière hebben zaterdagmorgen hun ontslagbrief overhandigd aan burgemeester Willy Taminiaux.

♦ Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) cumuleert zijn minister functie met een reeks bestuurdersmandaten in bedrijven. Zo heeft Marcourt een jaar lang 1.000 euro per maand opgestreken als vice-voorzitter van Meusinvest. Voor hij minister werd, had Marcourt zeven betaalde bestuurdersmandaten in publieke of privé-ondernemingen.

♦ Formule 1 debacle , Ecclestone mag volgens het contract blijkbaar tot 2015 races organiseren. Prijskaart dus 211 miljoen euro. En niet onbelangrijk: Ecclestone krijgt zijn centen ook als de Waalse overheid op een bepaald moment Francorchamps niét meer organiseert…. de socialist Jean-Marie Happart (PS) tekende contract zonder enige kennis van de taal waar die in opgesteld is. Het Engels.

2006

♦ Freya Van den Bossche blundert 100 miljoen euro weg. De regering moet toch 100 miljoen euro terugbetalen aan de petroleumsector, en wel vóór 31 maart. Minister van Begroting Freya Van den Bossche beweerde tot voor kort van niet, maar ze zette zelf haar handtekening onder de lening die de sector overeenkwam met de overheid. Nu zwart op wit blijkt dat Van den Bossche op de hoogte was van het tegendeel, had het parlement gisteren heel wat vragen bij deze flater. “Of Van den Bossche loog, of ze wist niet wat ze ondertekende’’, concludeerde de oppositie keihard.

♦ (SP.A): corruptie via VDAB-Workholding: een VDAB-topman van SP.a-signatuur gaat op pensioen en krijgt 180.000€ per jaar extra voor postjes waarvoor hij niets deed.

♦ Roger Leclere (PS): Voorzitter in Sint-Joost had 2 fictieve woonplaatsen om zijn mandaten te kunnen uitoefenen. De man is ook auditeur bij het Rekenhof.

♦ PS Politie-inspecteur Charleroi tipte bankovervallers.

♦ Freya Van den Bossche: Knack bewijst dat zij haar diploma op onrechtmatige manier verkregen heeft.

♦ Georges Dumortier (PS) ex Directeur van den Botanique onkosten-fraude ten belope van 40.000 Euro.

♦ Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS). Noemt vrouwelijke journalisten die kritisch nieuws naar buiten brengen “sletten” en “kutwijven”.

♦ Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS): goede vriend Wagner wordt verplicht zijn mandaten bij de luchthaven en de SRIW neer te leggen na corruptieverdenkingen.

♦ Elio Di Rupo (PS): de kabinetschef van Di Rupo oefent verboden mandaat uit: is voorzitter van een Waals hospitaal, wat bij decreet verboden is.

♦ Michel Daerden (PS): Het revisorenkantoor van Michel en zoon Frédéric Daerden krijgt opvallend veel opdrachten van Luikse intercommunales. Er bestaat serieuze twijfel over de noodzakelijke deontologische waterdichtheid tussen de privé- en publieke zaken van Michel en Frédéric Daerden. Waals minister van Financiën Michel Daerden heeft zijn kabinet van bedrijfsrevisoren overgedragen aan zijn zoon Frédéric, die Waals volksvertegenwoordiger is. Het kabinet, dat zeer welvarend is, is gespecialiseerd in de openbare sector. Verscheidene personen, die ondervraagd werden door Le Soir, menen
echter dat niet alles er volgens het boekje verloopt.

♦ Charles Picqué (PS): Bij renovatiewerken aan het militaire hospitaal in Elsene is op grote schaal geknoeid (onrechtmatige subsidies en voorkennis). Die renovatie gebeurde in de periode 1989-2002. Er zouden onrechtmatig subsidies zijn toegekend en bouwfirma’s zouden contracten met voorkennis hebben verkregen. Picqué was in die periode als minister verantwoordelijk voor de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij.

♦ Laurette Onkelinx (PS): “onderhandelt” met Kaplan Murat over zijn terugkeer naar de gevangenis. Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) blijft blunderen. Een crimineel, veroordeeld tot 25 jaar opsluiting na de moord in 1997 op zijn vriendin, doet – na amper 8 jaar gevangenis – beroep op de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling. De nabestaanden van het slachtoffer beseffen natuurlijk maar al te goed dat zij de crimineel op basis van de wet niet kunnen beletten vrij te komen. “We hadden twee belangrijke eisen: dat hij zijn schadevergoeding volledig zou betalen én dat hij niet meer in West-Vlaanderen zou komen wonen. We hadden goede hoop”, vertellen de ouders in Het Laatste Nieuws (23.08.2006). De ouders – én hun advocaat – dachten dat de normale procedure zou gevolgd worden, waarbij hun vooraf advies zou worden gevraagd en waarbij zij hun eisen konden duidelijk maken vooraleer de moordenaar vrij kwam. Toen zij in de gevangenis werden ontvangen voor een zitting van de zogenaamde Commissie voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling (CVI), kwam de kat op de koord. De voorzitter vertelde dat er ‘een probleempje’ was: “Over de verblijfplaats van de veroordeelde, moet ik u zeggen dat hij op zowat 10 km woont van de moordplek bij een nieuwe vriendin . En nog iets: de man is al een maand vrij, onder elektronisch toezicht.” De man was dus een maand voor de advieszitting al vrij . De zoveelste blunder van Onkelinx. Het gevangeniswezen, onder leiding van de minister, liet zomaar een moordenaar vrij. Tegen alle regels in” (Het Laatste Nieuws).

♦ PS minister Onkelinx laat een moordenaar met begeleider naar een rode duivels match gaan zien. Mariusz O. (16), die samen met Adam G. (17) verdacht wordt van de moord op Joe Van Holsbeeck (17), heeft op woensdag 16 augustus de match van de Rode Duivels tegen Kazachstan bijgewoond, begeleid door een opvoeder.In speurderskringen wordt gechoqueerd gereageerd: “Wat als de ouders of vrienden van Joe toevallig ook in het stadion zaten?”Mariusz O. wordt er samen met de Poolse Adam G. van verdacht vier maanden geleden Joe Van Holsbeeck in het Centraal Station van Brussel te hebben vermoord voor zijn MP3-speler. Beiden zitten in afwachting van hun proces opgesloten in de gesloten instelling van Kasteelbrakel. Begrijpe wie kan, maar toch zat diezelfde Mariusz O. op woensdag 16 augustus in de tribune van het Constant Vanden Stock-stadion in Anderlecht, voor de match België-Kazachstan. De jeugdrechter had zijn toestemming gegeven voor dit ‘uitstapje’, in het kader van een educatief programma in de instelling van Kasteelbrakel.

Het parket had hiertegen echter beroep aangetekend. De jeugdbescherming wist dus dat het hof van beroep zich nog voor of tegen het bijwonen van de match moest uitspreken. Het werd tegen, maar het vonnis viel pas op 17 augustus, een dag ná de match. Mariusz O. mag dan begeleid zijn geweest door een opvoeder, velen die bij het onderzoek betrokken zijn vinden het choquerend dat de minderjarige verdachte gewoon tussen de 18.000 supporters van de Rode Duivels heeft kunnen plaatsnemen. “Stel je voor dat de ouders of de vrienden van Joe toevallig ook de match hadden bijgewoond en het pad van de verdachte hadden gekruist,” zeggen sommige speurders, die ook vrezen voor het geheim van het onderzoek. Bron GVA.

♦ Bernard Anselme (PS): de naamse burgemeester zou het studiebureau Sotegec bevoordeeld hebben bij openbare aanbestedingen, de directeur is zijn lief.

♦ Michèle Delhalle (PS): voorzitster in Huy pleegt vluchtmisdrijf in staat van dronkenschap.

♦ Michèle Carthé (PS): OCMW-arbeiders in Ganshoren zouden tijdens de diensturen op een privéwerf van het diensthoofd hebben gewerkt.

♦ Jacques Heleven (PS): misbruik Visa-kaart in Saint-Nicolas.

♦ Een PS-gemeenteraadslid in Saint-Nicolas wordt ervan beschuldigd ten onrechte met zijn vrouw in een sociale woning voor vier personen te wonen.

♦ Lucien Cariat (PS) en Christian Blondeel aangehouden voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van goederen en verduistering, bij de afvalintercommunales ICDI (Charleroi), illegale terbeschikkingstelling van personeel en misbruik van vennootschapsgoederen. Cariat werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel. De gewezen president-directeur van de afvalintercommunale ICDI kreeg ook een boete van 11.000 euro. Voorts sprak de rechtbank de inbeslagname van 100.000 euro uit en moest Cariat tienduizenden euro’s betalen aan de intercommunale. Christian Blondeel, de boekhouder van ICDI, werd tot een jaar cel met uitstel veroordeeld omdat hij een aantal illegale uitgaven goedkeurde. Hij kreeg een boete van 5.500 euro en moet eveneens tienduizenden euro’s aan de intercommunale terugbetalen.

♦ Lucien Cariat (PS): wanbeheer bij de sociale huisvestingsmaatschappij van zijn deelgemeente Marcinelle.

♦ Christian Blondeel (PS): naast fraude bij de afvalintercommunales, ook beschuldigd van het bezit van kinderporno. Op de harde schijf van Blondeel’s  computer werden foto’s van kinderpornografische aard gevonden. Op de foto’s waren erg jonge kinderen te zien. Een bron vermeldt een totaal van 1.071 foto’s.

♦ Patrick Henseval, kabinetschef Van Gompel (PS): in verdenking gesteld van schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, actieve corruptie, verduistering van overheidsgeld en bendevorming.

♦ Jacques Van Gompel (PS): burgemeester van Charleroi dient ontslag in. De kabinetschef van Van Gompel, Patrick Henseval, werd dinsdag in verdenking gesteld van schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, actieve corruptie, verduistering van overheidsgeld en bendevorming.

♦ Jean-Pierre De Clercq (PS), bestendig afgevaardigde in Henegouwen, wordt in verdenking gesteld in verband met zijn voormalige bezigheden als curator.

♦ Gust Haverbeke (Topman ACOD -Limburg ): ontslagen wegens financieel misbruik. Topman ACOD -Limburg ontslagen Gust Haverbeke, de ACOD-topman in Limburg, is ontslagen wegens financieel misbruik. Dat meldt het weekblad Trends . Chris Reniers, algemeen secretaris van de socialistische ambtenarencentrale, bevestigt dat het ontslag in juni is gevallen. Haverbeke kan terug naar het onderwijs, van waaruit hij gedetacheerd werd. “Er waren kleinigheden die financieel niet correct waren”, zegt Reniers aan Trends. “Het ging om kleine bedragen, maar ik wil binnen de ACOD een rechte lijn inzake financiën en boekhouding. Ook kleine misbruiken kunnen niet. Er is geen sprake van een georganiseerd circuit van zwart geld. ”Haverbeke lag in conflict met sommige ACOD-sectoren. Zijn syndicalisme – Haverbeke wordt omschreven als de meest linkse secretaris van Vlaanderen – werd niet door iedereen gevolgd. Zo steunde hij allerlei internationale projecten en dat raakte in onevenwicht met het meer pragmatische vakbondswerk dat van hem werd verwacht. (De Standaard)

♦ Philippe Van Muylder (ABVV): De secretaris-generaal van de Brusselse ABVV in beschuldiging gesteld voor fraude bij Setca.

♦ Serge Quintart (PS): wordt ervan beschuldigd vier van zijn familieleden geplaatst te hebben bij de Société du Logis Moderne.

♦ PS-verkozenen beschuldigd van gesjoemel.

In Gerpinnes worden enkele PS-verkozenen beschuldigd van nepotisme, met name in het toekennen van sociale woningen in de gemeente. De directeur-generaal van de Waalse huisvestingsdienst heeft daarover een klacht ontvangen van Jean-Jacques Cambier. Dat schrijft Vers l’Avenir. De schepen van Openbare Werken Serge Quintart wordt ervan beschuldigd vier van zijn familieleden een plaats te hebben gegeven in huizen van de Société du Logis Moderne. Daarnaast zou OCMW-voorzitter Alain Struelens zijn eigen moeder met prioriteit een plaats gegeven hebben. De klacht viseert ook voormalig PS-schepen Lucia Dogot en de PS-verantwoordelijke voor vastgoed in Gerpinnes, M. Quairiaux.

♦ Alain Struelens (PS): zou zijn eigen moeder met prioriteit een plaats gegeven hebben in Société du Logis Moderne.]De klacht viseert ook voormalig PS-schepen Lucia Dogot en de PS-verantwoordelijke voor vastgoed in Gerpinnes, M. Quairiaux.

♦ Luc Maddelein (sp.a): Schepen van Jeugd en Cultuur in Langemark-Poelkapelle betrapt bij een banale winkeldiefstal in het tuincentrum Floralux in Moorslede.

♦ Denise Vandevoort (sp.a): Leuvens schepen veroordeeld tot 3 maanden rijverbod en 2.200 euro boete voor rijden onder invloed (2,11 promille).

♦ Mieke Wellens (SP.A) gemeenteraadslid uit Leuven achter het stuur geklist met 1,88 promille in haar bloed.

2007

♦ Wilgaut (PS) en Duquaduier (PS) beschuldigd van onrechtmatige verrijking in het ISPPC schandaal

2008

♦ Merry Hermanus en Izi Alberthal (PS) veroordeeld in vastgoedschandaal wegens schriftvervalsing, heling en verduistering van overheidsgelden.

♦ Guy Coëme (PS): beschuldigd van belangenvermenging, gaf 60.000 euro voor een vzw die door Luikse intercommunales gefinancierd wordt.

♦ Voormalig PS senator Francis Poty en drie schepenen naar rechtbank onder de beschuldigden in een dossier van La Carolorégienne (Bron).

2009

♦ Avril (PS): veroordeeld omdat hij aanplakborden van de gemeente Saint-Nicolas had gebruikt voor zijn eigen verkiezingscampagne.

♦ Anne-Marie Lizin (PS): Lizin neemt ontslag als burgemeester. En ze werd door de PS uit de partij gezet. De partij pikte het niet dat ze betwistbare uitgaven deed met de Visa-kaart van het noodlijdende Centre Hospitalier Régional Hutois, het ziekenhuis waarvan ze een tijdlang voorzitter was (soupeert 40.000 euro met Visa-kaart ziekenhuis Hoei – tussen 1998 en 2002).

♦ Ingrid Lieten (SP.A): weigert ontslag te nemen als bestuurder bij De Lijn nu ze minister wordt.

♦ Peter de Wolf voor gerecht wegens de vervalsing van een proces-verbaal, vluchtmisdrijf en inbreuken op de wegcode.

♦ Didier Donfut (PS): Waals minister van Gezondheid neemt ontslag, nadat bleek dat hij als consultant maandelijks zo’n 10.000 euro ontvangt van twee intercommunales.

♦ Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux komt onder vuur te liggen nadat hij op zijn blog het drama in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde had vergeleken met het Israëlische offensief in Gaza.

♦ Waals parlementsvoorzitter José Happart wordt ervan bekritiseerd samen met enkele parlementsleden een snoepreisje naar Amerika te hebben georganiseerd.

♦ Sp.a-voorzitster Caroline Gennez belandt in het oog van de mediastorm toen intern mailverkeer uitlekte waarin onder andere geschreven stond dat partijgenoot Frank Vandenbroucke aan de kant geschoven moest worden.

2010

♦ Minister van Pensioenen Michel Daerden werd beschuldigd van frauduleuze praktijken bij zijn revisorenkantoor, dat hij samen met zijn zoon uitbaatte.

♦ Frank Vandenbroucke kwam onder vuur te liggen nadat een mail uitlekte waarin hij kritiek gaf op de regeringsonderhandelingen die toen gevoerd werden.

2011

♦ Vlaams minister van Media Ingrid Lieten krijgt kritiek nadat een mail uitlekte waarin ze haar collega-ministers beledigde.

♦ Steve Stevaert staat terecht toen bekend werd dat hij een minnares zou hebben die hem afperste met een sekstape.

♦ Hasseltse burgemeester Hilde Claes – Na een uitzending van het VRT-programma Panorama in oktober 2011 raakte bekend dat verschillende toplui van de Politiezone HAZODI, waarvan Claes de voorzitter van de politieraad en het politiecollege is, zichzelf zouden verrijkt hebben met geld uit het politiebudget. Verschillende mensen, waaronder voormalig korpschef Michel Beckers, zouden zichzelf onterecht premies hebben uitbetaald die opliepen tot 350 euro per maand. Ook zou de korpschef een sollicitante, die gezakt was voor het toegangsexamen, toch hebben aangenomen. Enkele medewerkers van de politiezone stapten naar het Comité P, maar werden daar niet gehoord. Ze werden in 2009 zelf aangeklaagd voor fraude en werden uiteindelijk overgeplaatst door de toen pas benoemde Hasseltse burgemeester Hilde ClaesBurgemeester Hilde Claes zei na de uitzending dat er betreffende de fraude door de voormalige korpschef nooit bewijzen zijn gevonden en dat er geen fouten zijn gemaakt. Er werd wel een parlementaire onderzoekscommissie gestart om de rol van het Comité P te onderzoeken. Claes kreeg ook veel kritiek, onder andere van de politievakbond NSVP, die zei dat ze een zware inschattingsfout had gemaakt. De reportage zelf kreeg kritiek, onder meer van Procureur des Konings Marc Rubens. De VRT-hoofdredactie bleef de reportage en zijn maker echter steunen. Verschillende klokkenluiders, die meewerkten aan de reportage, zeiden ook dat ze bedreigd en onder druk gezet werden om de medewerking stop te zetten. Uiteindelijk boog Claes dan toch voor de druk en gaf ze toe dat ze de wantoestanden niet hard genoeg had aangepakt. Ze bood haar excuses aan in een persmededeling en kondigde een tien punten programma aan om de misbruiken een halt toe te roepen.

♦ Alain Mathot (PS) in staat van beschuldiging in het dossier Intradel-Inova. Het dossier rond corruptie en witwassen van geld werd geopend in 2007 en wordt behandeld door de financiële sectie van het parket van Luik.

♦ Luc Van den Bossche, voormalig SP.a minister kondigde in juli zijn ontslag aan als voorzitter van Brussels Airport, waarvan de Belgische Staat aandeelhouder is, ondanks een loonvoorstel van 689.000 euro per jaar, niet vertrekt zonder forse ontslagvergoeding. Hij zou voorzitter worden van het directiecomité van financieel dienstverleningsbedrijf Optima, dat binnenkort ook een bank wordt. Van den Bossche zou volgens goede bronnen immers wachten tot hij een dikke premie krijgt voor zijn bewezen diensten. Vraag is echter of Van den Bossche, die zelf ontslag nam, recht heeft op die omstreden afscheidsvergoeding. Bovendien kan een bestuurder eigenlijk op elk moment uit zijn functie ontheven worden door de algemene vergadering, zonder vergoeding.

2012

♦ Minister Ingrid Lieten wordt opnieuw bekritiseerd nadat een mail uitlekte waarin ze haar coalitiegenoten schoffeerde.

♦ Henri Dineur, de gewezen kabinetschef van Charles Picqué (PS) en Marie Arena (PS) in beschuldiging gesteld wegens valsheid in geschrifte. Henri Dineur zou met subsidies gesjoemeld hebben, meer bepaald voor Europese subsidies die de Brusselse gemeenten krijgen via het federale niveau. Die subsidies zijn een compensatie voor de organisatie en de veiligheidsbewaking van de Europese toppen in de hoofdstad.

♦ Rudy De Leeuw onder vuur. De topman van het ABVV gebruikte de notationele interestaftrek bij een investering van een privé-vennootschap. De topman van het ABVV, een vakbond die zich verzet tegen het gebruik van de notationele interestaftrek, gebruikte het systeem naar verluidt zelf.

2013

♦ Pascale Peraita, de nieuwe voorzitster van het Brusselse OCMW, heeft vorige week haar OCMW-woning verlaten. Dat heeft ze vandaag verklaard bij Télé Bruxelles.

Peraita kreeg felle kritiek omdat ze, ondanks haar stevige loon als topvrouw van Samusocial, in een woning van het OCMW bleek te wonen. In de nasleep van de benoeming van Yvan Mayeur (PS) tot Brussels burgemeester werd Peraita aangesteld tot voorzitster van dat OCMW. De nieuwe burgemeester vroeg haar het appartement binnen de twee jaar te verlaten. (19/12/13 – Bron: Belga)

2014

♦ Parket wil minister van Staat Robert Urbain (PS) vervolgen voor valsheid in geschrifte. Het parket van Bergen wil Didier Donfut, minister van Staat Robert Urbain (PS) en een van hun vennoten voor de correctionele rechtbank brengen, voor valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Dat schrijft L’Echo donderdag. Het requisitoir is klaar en goedgekeurd. De zitting van de raadkamer is gepland op 14 oktober.

De drie worden ervan beschuldigd dat ze onrechtmatig een dienstverleningscontract hebben afgesloten tussen de Gasintercommunale van Henegouwen (IGH) en het consultancybedrijf IDEE van Didier Donfut met als doel de wet te omzeilen. Dat diende vooral de belangen van Donfut zelf en zorgde ervoor dat de vroegere Waalse minister vergoedingen opstreek die niet in verhouding stonden tot het geleverde werk.Toen de feiten in 2009 onthuld werden, leidde dat tot het ontslag van Donfut in de Waalse regering. De intercommunale IGH werd nadien overgenomen door gas- en elektriciteitsnetwerkbeheerder Ores, waar Donfut in 2013 tot voorzitter werd gekozen. Aangezien de belangen van IGH mogelijk geschaad zijn, beraadt Ores zich om zich burgerlijke partij te stellen tegen de socialist.

♦ Freya Van den Bossche (SP.a) en de groenestroomsubsidies. Het linkse groenestroomverhaal begint in 2004 als de regering Leterme I – mét liberalen – een onrechtvaardig subsidiesysteem voor zonnepanelen uitwerkt waarbij de factuur rechtstreeks in de stroomfactuur van de gezinnen wordt doorgerekend. Het wordt de kroniek van een aangekondigd falen. Netbeheerders bouwen een schuld van 1,7 miljard euro opgebouwd voor de financiering van groenestroomcertificaten (GSC). Dat is het geld dat producenten van hernieuwbare energie krijgen toegestopt per geproduceerde kilowattuur elektriciteit. De prijsstijgingen kreeg het koosnaampje: de Freya-factuur. De socialisten hebben met dit te gul groenestroombeleid een put van gedolven die de modale burger moet ophoesten. Gezinnen en kleine bedrijven draaien op voor het “gesubsidieerd cadeautje” aan de eigenaars van zonnepanelenparken.

2015

♦  Het parket-generaal van Luik heeft de Kamer de opheffing gevraagd van de parlementaire onschendbaarheid van Alain Mathot (PS). Tegen de burgemeester van Seraing zijn fraudeverdenkingen gerezen in verband met de openbare aanbesteding van een verbrandingsoven in Herstal (Bron: HLN). Op 14/04/2016 verwierp de Plenaire Kamer de opheffing parlementaire onschendbaarheid Alain Mathot niettegenstaande het parket-generaal van Luik de Kamer de opheffing gevraagd. Dat gebeurde met 81 stemmen van N-VA, Open Vld, PS en sp.a, tegen 49 stemmen van CD&V, MR, Ecolo-Groen en PVDA. Vlaams Belang en cdH onthielden zich.

♦ De raadkamer van Charleroi heeft Jean-Claude Van Cauwenberghe doorverwezen naar de correctionele rechtbank in het Sodexo-dossier. Het voormalige PS-kopstuk wordt verdacht van corruptie. Zes verdachten in het Sodexo-dossier doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De belangrijkste figuur is Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS), voormalig Waals minister-president en oud-burgemeester van Charleroi. (Bron: De Standaard 23/03/2015).

♦ Anne-Marie Lizin wordt door het hof van beroep veroordeeld tot één jaar cel met uitstel, een boete van 1.100 euro en een verbod op het uitoefenen van elke openbare functie gedurende vijf jaar. De politica kwam in opspraak toen bleek dat ambtenaren tijdens hun diensturen haar verkiezingsdrukwerk voor de parlementsverkiezingen rond brachten.

♦ Broers Elio Di Rupo (PS) genoemd in zaak valsemunterij. Voor de rechtbank van Bergen loopt een proces rond een grote zaak van valsemunterij. Elf gedaagden staan terecht. In het onderzoek dat voorafging aan de rechtszaak, wordt Mario Franco in een proces-verbaal gesitueerd in het organigram van de criminele organisatie die banden met de maffia zou onderhouden.

♦ Steve Stevaert werd opgeroepen voor raadkamer in verkrachtingszaak. Stevaert wordt verdacht van verkrachting. Minister van Staat en voormalig sp.a-voorzitter Steve Stevaert is door de Brusselse raadkamer verwezen naar de strafrechter in een verkrachtingszaak uit 2010 (Bron: HLN).

♦ José Happart doorverwezen naar rechtbank in corruptiezaak rond onregelmatigheden met overheidsopdrachten op de luchthaven van Bierset. Happart zou als voorzitter van de raad van bestuur van de luchthaven zijn functie misbruikt hebben. Hij zou opdrachten aan ondernemers hebben toegekend in ruil voor verschillende privégunsten. (Bron).

2016

♦  Het parket-generaal van Luik vraagt om Stéphane Moreau, PS-burgemeester van Ans en de CEO van Nethys, voor de rechtbank te brengen in een zaak van verzekeringsfraude. In het voorjaar van 2010 waaide een boom op een stuk grond van Moreau om en beschadigde een gebouw van de buurman. De herstellingskosten liepen op tot 53.000 euro. Moreau bleek echter niet verzekerd te zijn voor de schade, maar na het voorval tekende hij een verzekeringspolis waardoor hij plots wel gedekt was. De mogelijke fraude dateert van 2010, van na de redding van Ethias door de overheid, die trouwens nog steeds in het kapitaal zit.

♦  Grabbelpraktijken in Gent. De socialistische oud-minister Luc Van Den Bossche (voormalig Vice-Premier SP.a én vader van Freya Van den Bossche), Daniël Termont (SP.a burgemeester van Gent), Herman Verwilst en John Crombez (SP.a voorzitter) worden in het defensief gedwongen omtrent het Optima Bank schandaal. Cliëntelisme én (politieke) poenpakkers in Gent?

♦  Ahmet Koç, Limburgs SP.a provincieraadslid uit Beringen plaatste naar aanleiding van de mislukte staatsgreep in Turkije een pittige boodschap op zijn Facebookpagina. ‘Allah, bescherm ons tegen de landverraders. Mensen kom in opstand, verenig u, geef hen geen kansen.’ Wat later maakten tientallen Turken in Beringen zich klaar om een gebouw te slopen dat gelinkt wordt aan de Fethullah Gülen beweging. De man moest zich dan ook in augustus gaan verantwoorden bij de politie voor ‘het beramen van een bomaanslag en het aanzetten tot haat en geweld’.

♦  Het faillissement van Optima Bank drijft de Gentse sp.a-burgemeester Daniël Termont in het nauw. Is hij nu een vriend van Optima Bank CEO Jeroen Piqueur of niet? Termont zegt het ene moment dit en het andere moment het tegenovergestelde. Zijn hij en zijn partij te verstrengeld met de zakenwereld? In ieder geval doet het Optima schandaal politiek België op z’n grondvesten daveren: Optima en haar diepe politieke banden. Het failliet van Optima leest als het failliet van paars in Gent. Ons kent ons kent ons kent ons in Gent.

♦  De Gentse Burgemeester Daniel Termont geeft toe dat hij in 2004, 2005 en 2006, toen nog als schepen, naar de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes was gevlogen met een privé-jet die door Optima-baas Piqueur was gecharterd. Voor de vlucht uit 2004 kon hij nog een factuur van de stad Gent terugvinden van €600, maar voor de trip uit 2005 kon hij niets voorleggen. Wat bleek: er wás wel een factuur – van €28.000 – maar die werd betaald door de CVBA Arteveldestadion. Die bouwgroep werd destijds als eerste aangezocht om het nieuwe stadion van AA Gent te bouwen en is inmiddels opgehouden te bestaan. Zowel Termont als Luc Van den Bossche én voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur maakten deel van uit van deze CVBA.

♦  Daniel Termont (SP.a) noemt betaling van Cannes-reisje inschattingsfout: “Die 28.000 euro? Het is wat het is”

♦ Corruptie-burgemeester Hilde Claes (SP-A) exit uit Hasselt. Na een politieke thriller met verwijten over “liegen, bedriegen, belazeren en bedonderen” is SP.a de sjerp in Hasselt kwijt en moest Hilde Claes (SP.a) ontslag nemen als burgemeester van Hasselt. Claes’ positie kwam onder vuur nadat ze tijdens een interview brandhout had gemaakt van partijgenoten Rob Beenders en Valerie Del Re. Die hadden kritiek geuit omdat Claes stedelijke reclameborden gebruikt om haar eigen feest te promoten.

♦ De PS gooit Claude Despiegeleer, ex-schepen van Charleroi, uit de partij. De Spiegeleer is in 2009 veroordeeld omdat hij op kosten van de stad een verwarmingsketel had laten plaatsen in zijn buitenverblijf in Carcassonne. De gewezen schepen kreeg later ook de zwaarste straf – vier jaar cel – in het corruptieproces rond de huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.’Despi’ was destijds schepen van sport en is dit jaar ook schuldig bevonden in een zaak rond dubieuze geldstromen naar sportclubs.

♦ De verenigingen tegen corruptie Cumuleo en Anticor beschuldigen Yves Goldstein (PS) van belangenvermenging. Hij zou geld van het Gewest hebben toegekend aan zijn eigen vzw Mondial Sport & Culture. Goldstein kondigde donderdag zijn aftreden aan als kabinetschef van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

♦ Het kabinet van minister van Jeugdzorg Rachid Madrane (PS) van de Franstalige gemeenschap zit in een storm. Want een medewerkster van het Waals gewest en PS-kandidate voor de Europese verkiezingen in 2014 blijkt de spil in een oplichtingszaak en mensenhandel. Het federaal parket viel binnen bij de dienst adoptie van het Waals gewest en op het kabinet van Madrane. Het parket onderzoekt de betrokkenheid van ambtenaren van het Waals gewest en kabinetsmedewerkers van Madrane.

2017

♦ Publifin-affaire: ‘Pure maffia’- Paul Furlan – Stéphane Moreau (PS) – Zo’n twintig lokale Waalse mandatarissen hebben via Publifin per maand kregen ze tussen de 1.300 en 2.800 euro’s opgestreken in adviesraden waar ze soms helemaal niet aanwezig waren. In de nasleep daarvan stapte al heel wat volk op; onder meer de adjunct-kabinetschef Claude Parmentier van Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS) nam ontslag. De man zat in een van de raden Publifin en verdiende daar liefst 153.000 euro mee.

♦ Paul Furlan (PS), burgemeester van Thuin, partijgenoot van Paul Magnette, moet ontslag nemen als minister van Lokale Besturen in de Waalse Regering omtrent de Publifin-schandaal nadat er in het Waals Parlement echter een motie van wantrouwen tegen hem werd ingediend.

♦ Socialistische loco-burgemeester uit de gemeente Honnelles, Isabelle Petit (PS), dient ontslag in nadat parket haar verdenkt €100.000 te hebben verduisterd als penningmeester vzw Le Samyn.

♦ Audit Vlaanderen concludeert dat er belangenvermenging heeft plaatsgevonden op het kabinet van Hilde Claes (SP.a) toen ze burgemeester was van Hasselt, gepleegd door Claes’ kabinetschef. Claes was hiervan op de hoogte volgens de audit maar is niet juridisch verantwoordelijk. Politiek gezien was ze dat wel.

♦ Publipart-schandaal: de Gentse schepenen Tom Balthazar (SP.a) en Christophe Peeters (Open Vld) zijn betrokken bij een semi-publieke holding die torenhoge premies uitreikt, postjes verdeelt en belegt in chemische wapens. Ook blijkt dat de ex-kabinetschef van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.a) in Publipart zit, twee jaar na zijn pensioen. PubliPart belegt daarnaast in omstreden bedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. PubliPart nv verloor ook 2 miljoen euro aan het failliet van de Gentse Optima Bank en pompt via een durfkapitaalfonds belastinggeld in autohandelaar Cardoen. Tom Balthazar (SP.a) Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen neemt ontslag als schepen in Gent na PubliPart-affaire.

♦ Gentse meerderheid blokt commissie over Publipart af. Er komt geen aparte commissie over de Publipart-affaire in Gent. De drie meerderheidspartijen SP.A, Groen en Open VLD hebben op de spoedzitting van de gemeenteraad twee voorstellen van de oppositie weggestemd. De oppositie wilde zo’n commissie-Optima-bis om de hele Publipart-affaire en alle vergoedingen die mandatarissen opstrijken in intercommunales en substructuren uit te spitten.

♦ Gentse Schepen van ‘postjes pakken’ Martine De Regge (SP.a) in oog van storm. Als er in het Gentse een intercommunale of vzw is met veel postjes, is de kans groot dat zij in de directie zit. Nu komt ook de Gentse vzw Cevi in beeld: één werknemer, betaalde zitjes die onder 38 politici worden verdeeld. De nv CEVI levert al sinds 1971 informaticatoepassingen voor lokale besturen. Maar de vennootschap heeft een moedermaatschappij, de vzw CEVI. En die is de facto niet meer dan een beleggingsclub. Het vehikel wordt door geen enkele externe overheid gecontroleerd.

♦ Ook nadat ze al lang geen bestuurder meer was bij Telenet, kreeg de Antwerpse SP.a-politica Leen Verbist nog in totaal 30.000 euro van het telecombedrijf. Maar dat was eigenlijk voor haar opvolger, Koen Kennis (N-VA), bedoeld. Beiden merkten het “na jaren” pas op.

♦ Olga Zrihen (PS) die onderzoekscommissie Publifin leidt ligt onder vuur over vzw die de pensioenen van de Senaat beheert: €3.600 euro per vergadering.

♦ Publifin-voorzitter André Gilles (PS) en Nethys-CEO Stéphane Moreau (PS) hebben zich volgens vermoedens van het Luikse parket schuldig gemaakt aan misbruik van vennootschapsgoederen en valsheid in geschrifte. André Gilles neemt ontslag als voorzitter van de Luikse provincieraad én als voorzitter van de intercommunale Publifin.

♦ Willy Demeyer, voorzitter van de Luikse PS, neemt ontslag omtrent het Publifinschandaal. Hij stapt ook op als Kamerlid en gaat zich volledig toeleggen op het burgemeesterschap van Luik. André GillesStéphane Moreau en Willy Demeyer zijn drie van de vijf persoonlijkheden die de Luikse PS jarenlang hebben geleid. De twee andere zijn Kamerlid Alain Mathot en Waals minister Jean-Claude Marcourt.

♦ Samusocial-schandaal. De PS beerput barst open in Brussel. Het ontslag van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) was onafwendbaar na het zoveelste schandaal. Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) sluisde elk jaar meer € naar zichzelf uit vzw voor dakloze Brusselaars. De VZW Samusocial deelde in 2016 €60.000 zitpenningen uit. Samusocial, een daklozenorganisatie die leeft van giften, maar waar de PS-top in Brussel het beleid voert en blijkbaar zelf gretig langs de kassa passeert. Zowel de burgemeester Yvan Mayeur (PS) als OCMW-voorzitter Pascale Peraïta (PS) vergaderden op papier tientallen keren en verdienden zo bakken geld aan zitpenningen. Mayeur weigerde toelichting te geven. De man van Laurette Onkelinx (PS) probeerde nog het onderzoek Samusocial af te blokken. Samusocial probeerde via juridische weg het onderzoek van de Brusselse regering naar Samusocial af te blokken. Opvallend, het advocatenbureau van Marc Uyttendaele, echtgenoot van Onkelinx, verdedigde Samusocial. Enkel dagen later namen de bestuurders van Samusocial ontslag. Ook de veel besproken SamuSocial-directrice Pascale Peraïta (PS), de vrouw van 12 mandaten, ambten en beroepen, stapte op uit het bestuur van de vzw Samusocial toen duidelijk werd dat de vereniging elk jaar €60.000 aan inkomsten uit giften uittrok om de bestuurders te betalen. Voor Peraïta ging het in 2014 om €15.400 aan zitpenningen, in 2015 om €18.900 en in 2016 om €17.080. Voor Mayeur ging het respectievelijk om €15.400, €18.900 en €16.800. Peraïta kreeg in 2013 al felle kritiek omdat ze, ondanks haar stevige loon als topvrouw van Samusocial, in een woning van het OCMW bleek te wonen.

♦ Brusselse Keukens-schandaal. Er zouden hoge vergoedingen zijn uitgereikt aan politici die geen of nauwelijks tegenprestaties moesten leveren. Vzw De Brusselse Keukens bereidt en levert maaltijden in crèches, rusthuizen, ziekenhuizen en op de administratieve diensten van OCMW’s. De voorzitter van de raad van bestuur is Faouzia Hariche (PS), op dit moment waarnemend burgemeester van Brussel, tot Philippe Close (PS) de eed aflegt. Hariche cumuleerde tot en met 2015 liefst 21 mandaten, waarvan 7 betalende.

♦ Brusselse-ziekenhuizen-schandaal. In de Brusselse ziekenhuizen circuleert veel geld aan de bestuurstop. Zo krijgt de voorzitter van de raad van bestuur van het Brugmann-ziekenhuis, Christophe Pourtois (MR), 32.365,56 euro bruto per jaar. Alain Nimegeers (MR) vangt 24.274,32 euro. Bij het UMC Sint-Pieter ging het afgelopen jaar zo 32.365,56 euro naar Pascale Peraïta. Hariche is op dit moment waarnemend burgemeester. Oud-burgemeester Yvan Mayeur (PS) richtte in 2015 nog een andere koepel op, het UZC van Brussel waaronder de universitaire ziekenhuizen van Brussel Stad vallen. Hoeveel voorzitter Mayeur kreeg in 2016 is (nog) niet gekend. Al deze ziekenhuizen behoren bovendien nog eens tot de koepelvereniging Iris, die instaat voor het algemeen beheer van de activiteiten van de Brusselse openbare ziekenhuizen. De raad van bestuur van die koepel-vzw wordt voorgezeten door Faouzia Hariche (PS), van wie we eerder al schreven dat ze 19.500 euro krijgt om te zetelen in vzw De Brusselse Keukens. De voorzitters van Iris Zuid en Kinderziekenhuis Koningin Fabiola zijn ook PS-politici, van wie we de vergoeding niet kennen. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van het Bordet-ziekenhuis, Robert Tollet, een econoom die geassocieerd wordt met de PS.

♦ Vier bestuurders bij de waterintercommunale Vivaqua, waaronder ex Brusselse burgemeerster Yvan Mayeur (PS), verdienen opnieuw ruim 65.000 euro bruto per jaar. Dat heeft de Algemene Vergadering van de intercommunale op 1 juni beslist, net op het moment dat het Samusocial-schandaal losbarstte.

♦ Het Brusselse parket-generaal voert onderzoek rond bal van burgemeester Rudi Vervoort (PS), de minister-president van het Brusselse Gewest en de burgemeester van Evere.

♦ Duizenden handtekeningen verzameld tegen borstbeeld Brusselse ex-burgemeester Yvan Mayeur (PS).

♦ Niemand durft socialistische kaviaarpolitici aan te pakken – Corruptie in België – De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur moest weg om zelfverrijking. De affaire is illustratief voor de rot binnen de Parti Socialiste. Niemand grijpt in!

♦ ‘Ex-PS-kopstuk Stéphane Moreau ook verdacht van corruptie’. Het Luikse gerecht voert een omvangrijk onderzoek naar een reeks mogelijke misdrijven bij het vroegere Tecteo en zijn pensioenfonds Ogeo. Daarbij wil het gerecht Moreau en een reeks andere toplui voor de rechter brengen. De raadkamer buigt zich maandag opnieuw over dat dossier. Moreau wordt nog in op zijn minst drie andere dossiers genoemd: het regelen van een verzekeringsdossier bij Ethias in zijn voordeel, het begunstigen van zijn moeder bij een Luikse huisvestingsmaatschappij, met opnieuw de betrokkenheid van Ethias, en mogelijk onterechte vergoedingen bij de Luikse intercommunale Publifin. Ogeo, het pensioenfonds van Nethys, is ook bekend als aandeelhouder van de Antwerpse vastgoedspeler Land Invest Group, die de jongste weken in het nieuws zit wegens nauwe banden met politici in de Scheldestad.

♦ Er loopt een onderzoek naar mogelijke fraude in de administratie van de provincie Henegouwen. Daarbij wordt ook het Internationaal Festival van de Liefdesfilm (Fifa) geviseerd. De raad van bestuur van het festival wordt voorgezeten door de burgemeester van Bergen Elio Di Rupo (PS).

2018

♦ Restaurant ’t Fornuis – schandaal. “Wie met een zak geld het bureau van schepen Rob Van de Velde binnenwandelt, kan in Antwerpen alles gedaan krijgen.” Het zijn harde woorden van Tom Meeuws van SP.a en frontfiguur van de verkiezingslijst Samen in een opiniestuk in De Morgen en op Radio 1. Hij verwijt het stadsbestuur los van de ruimtelijke regels te onderhandelen met bouwpromotoren en zo bewoners met een gefrustreerd en machteloos gevoel achter te laten. Rob Van de Velde ontkent ten stelligste dat hijzelf, noch zijn diensten, de regels overtreden. “Dit zijn flagrante leugens”, zegt de schepen, die voorts zegt “te kotsen” van de perceptie die er gecreëerd wordt. Tom Meeuws (SP.a) nam het voortouw in de beschuldigingen tegen het Antwerpse stadsbestuur over vermeende belangenvermenging. Na de uitgelekte videobeelden, waarop te zien is hoe leden van het Antwerpse schepencollege naar het feestje in restaurant Het Fornuis kwamen van Erik Van der Paal van vastgoedontwikkelaar Land Invest, stelde hij dat in Antwerpen de procedures kunnen worden omzeild door bij het college langs te gaan. Enkele dagen later bleek dat Meeuws, die nog steeds consultant is, ook zélf had getafeld met Land Invest, nota bene in hetzelfde restaurant. Een week na de heisa blijkt Meeuws nu in te zien dat de regels voor politici helemaal anders zijn dan voor ondernemers.

♦ Antwerps SP.A-kopstuk Tom Meeuws in opspraak voor financieel geknoei – Roma-schandaal: Tom Meeuws (SP.a) gaf 600.000 euro belastinggeld, echtgenote Wouter Van Besien (Groen) wordt directeur. Een stinkend luchtje hangt rond transacties van uit De Lijn richting de VZW Roma in Borgerhout. Geen verrassing, voor wie de achtergrond van dat als cultuurhuis verpakte linkse politieke project kent. Tom Meeuws, socialistisch boegbeeld van de Antwerpse stadslijst Samen. Uit documenten blijkt dat Meeuws in zijn vorige job als directeur bij De Lijn Antwerpen opmerkelijke fouten heeft gemaakt bij de betaling van meer dan 600.000 euro aan een Antwerpse vzw en 100.000 euro aan een mediabedrijf. De zaak werd intern onderzocht, maar het werd uiteindelijk ‘in der minne’ geregeld. Meeuws kreeg nog vijf maanden opzegvergoeding.

Bij De Lijn moet over elke factuur boven de 67.000 euro beslist worden door de raad van bestuur. Maar in 2014 sloot Meeuws een contract af met de Gazet van Antwerpen, voor een reclamecampagne van 100.000 euro, maar door de factuur in drie te splitsen, met 45.000, 42.000 en 13.000 euro, viel elke controle weg. Maar Meeuws had intussen ook nog andere vrienden van rood een plezier gedaan. Toen de metroverbinding onder de Borgerhoutse Turnhoutsebaan eindelijk open ging, moest daar een peperduur feest bij, georganiseerd door het linkse cultuurhuis De Roma. De Roma kreeg via Meeuws van De Lijn liefst 549.000 euro. Maar al in 2014 werd 150.000 euro betaald, terwijl het contract pas in 2015 afgesloten werd. De boekhouding ontdekte de facturen pas nadat al een groot deel helemaal betaald was.

♦ Groen blaast “Samen” op, na de perikelen rond de SP.A-kandidaat Tom Meeuws: “SP.A is niet de partner gebleken waarop we hadden gehoopt”. Amper drie maanden nadat de eenheidslijst boven de doopvont werd gehouden, is Samen dus verleden tijd. Groen blaast het kartel met de socialisten in Antwerpen op. “De nationale en Antwerpse partijleiding hebben beslist om met Groen als een positief en progressief alternatief naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Het is geen evidente maar wel een noodzakelijke beslissing voor Antwerpen”, klinkt het.

♦ Michel Leroy, oud-directeur van de vzw Gial heeft 18 jaar lang tot 1.000 euro per dag verdiend als schijnzelfstandige, 3 miljoen euro dus. De vzw Gial beheert de informatica van de stad Brussel. ”Het komt erop neer dat 18 jaar lang een directeur van een vzw van de Stad Brussel zich als consultant heeft laten betalen. Dus niet gewoon een arbeidscontract voor een directeur met de barema’s van de stad, maar de man heeft zich laten betalen als een soort schijnzelfstandige.” “Hier gaat het over een praktijk die schepen na schepen, PS-mandataris na PS-mandataris, in stand is gehouden. De handtekening van bevoegde schepenen verschenen 18 jaar lang onder het contract: Carine Vyghen, Freddy Thielemans, Marie-Paule Mathias en Karine Lalieux, allemaal PS-leden. Vandaag is PS-schepen Mohamed Ouriaghli voorzitter van de raad van bestuur.

♦ Het gerecht voert een onderzoek naar Tom Meeuws (SP.a) voor mogelijk geknoei met facturen bij De Lijn. Maar Het strafrechtelijk onderzoek naar Meeuws gaat over meer feiten dan alleen het geknoei met facturen. Enkele maanden geleden was Meeuws in opspraak gekomen met beschuldigingen van financieel geknoei, maar het verhaal krijgt nu ook een gerechtelijk staartje, na een aangifte van De Lijn.

♦ Stad Gent stak onder de paars-groene coalitie van SP.a-burgemeester Daniël Termont 43 miljoen euro belastinggeld in Ghelamco.

♦ Angelo Bruno (SP.a Genk) verdacht van het onterecht opstrijken van miljoenen op met een industriële zonnepaneleninstallatie in Genk.

♦ Politieke inmenging? Grond voor miljoenen euro’s opgewaardeerd. Burgemeester Daniël Termont (SP.a) verdedigde de beslissing om in 2005 de bouwhoogte op de gronden van Optima aan te passen. Jeroen Piqueur en Optima hebben een enorme cadeau gekregen van het Gentse stadsbestuur. Een bouwgrond van de zakenman is voor miljoenen opgewaardeerd na simpel verzoek. Dat gebeurde in de periode waarin hij burgemeester Termont en schepenen op zijn privéjet uitnodigde.

♦ Sp.a-schepen Engin Özdemir ligt onder vuur voor deelname aan “Turkse wolvenstoet”.  De optocht video van de “Turkse wolven” zorgt voor commotie in Heusden-Zolder.

♦ Gent is alweer in de ban van nieuw vastgoedschandaal. Schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter van SoGent Sven Taeldeman (SP.a) staat in het middelpunt ervan. Taeldeman is de opvolger van Tom Balthazar betrokkene in het Publipart-schandaal. Bij drie grote bouwdossiers van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf Sogent werd geknoeid tijdens de aanbestedingsprocedure van architecten. Dat blijkt uit een reeks vertrouwelijke documenten en twee audits.

spa termont
%d bloggers liken dit: