Senioren en verkiezingsprogramma VB

We leven steeds langer in goede gezondheid. In 2022 bedroeg de Vlaamse levensverwachting 82,6
jaar, een sprong van 5 jaar op 25 jaar tijd. Een vijfde van de 6,6 miljoen Vlamingen is vandaag ouder
dan 65 jaar en hun aandeel zal de komende jaren nog stijgen. Er leven ook meer dan 1.500 honderdjarigen in Vlaanderen.
Er is een grote groep van vitale senioren die een actief leven blijven leiden na hun pensionering, dankzij oude hobby’s of nieuwe interesses, door vrijwilligerswerk of door professionele arbeid, al dan niet
aan een rustiger tempo. Maar een hogere leeftijd brengt ook specifieke uitdagingen met zich mee,
zoals ouderdomsziekten of geldzorgen. Door de vergrijzing zullen de uitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen verder stijgen. Op dat vlak worden onze ouderen in de steek gelaten door de
overheid. Zo is het pensioenstelsel niet hervormd, waardoor de betaalbaarheid van de pensioenen
in het gedrang komt. Daarenboven is het pensioen voor de meeste ouderen te laag om de stijgende
rusthuisfactuur te kunnen betalen.

Visie van het Vlaams Belang


Het Vlaams Belang wil dat senioren zo lang mogelijk een gezond, actief en kwaliteitsvol leven kunnen
leiden. Dat vereist in de eerste plaats een goed preventiebeleid tegen ouderdomsziekten en voor een
actief leven op hogere leeftijd.

Daarvoor moeten de kansen op de arbeidsmarkt (voor wie langer wil werken), in het sociaal-culturele leven en de digitale wereld (door volwassenenwerk voor ouderen) en de gegarandeerde inspraak in het beleid, zeker op lokaal niveau, en de aanpak van criminaliteit versterkt worden.

Het is belangrijk dat ouderen niet geïsoleerd raken en kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Eenvoudige maatregelen op lokaal vlak
– voldoende rustbanken in het openbare domein, propere en veilige openbare toiletten, goed onderhouden voetpaden, fietspaden en wandelwegen, bereikbaar openbaar vervoer – maken een wereld
van verschil. Om meer en beter op de hoogte te zijn van de plaatselijke noden van de senioren, kan
een schepen voor seniorenbeleid beter dan wie dan ook de vinger aan de pols houden.
-Wanneer meer zorgen nodig zijn, wil het Vlaams Belang dat onze senioren van hun oude dag kunnen genieten dankzij voldoende sociale bescherming en voorzieningen. Het leven is duur, zeker voor wie moet leven van een pensioen. Het Vlaams Belang ijverde als eerste partij voor een geïndexeerd minimumpensioen, gebaseerd op het aantal gewerkte uren.

Ook ouderen tellen mee

-een structureel beleid rond aangepast en aanpasbaar bouwen en renoveren;
meer beroepskrachten in de zorg, opdat de-personeelstekorten verdwijnen;
-een structurele samenwerking tussen thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuizen;
betere ondersteuning van mantelzorgers;
-een geïntegreerd en proactief dementiebeleid;
blijvende aandacht voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen;
-een aantrekkelijk (bereikbaar, toegankelijk,
betaalbaar) openbaar vervoer.
Daarnaast moet er echt werk gemaakt worden van
betaalbare en kwalitatieve rusthuizen, waar degelijke verzorging met voldoende personeel voor een
betaalbare prijs centraal staat. Er werd de afgelopen jaren volop bespaard op onze mensen, terwijl
immigranten alle faciliteiten krijgen. Ook en vooral onze senioren zijn daar de dupe van en staan zo
spreekwoordelijk en helaas soms ook letterlijk in de kou.

Dat is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar.
HET VLAAMS BELANG WIL:
-de invoering van een sociaal gecorrigeerde maximumfactuur in rusthuizen. met een begrensde bijpassing van het verschil tussen factuur en gemiddeld pensioen;
-een krachtiger optreden van de zorginspectie om wantoestanden in rusthuizen te vermijden;
meer Buurt Informatie Netwerken (BIN) die extra aandacht besteden aan de buurtbewoners van hogere leeftijd;
-een bijzondere begeleiding voor ouderen die het slachtoffer zijn geworden van straatcriminaliteit;
de uitleen door gemeenten aan senioren van luidruchtige anti-aanrandingsalarmen;
-een gemeentelijke premie voor investeringen in veiligheidsvoorzieningen voor de woning
(betere sloten, alarm);
-een gratis personenalarm voor senioren en mantelzorgers;
meer aandacht voor de leefomgeving in de vorm van voldoende rustbanken en propere
openbare toiletten, beter onderhouden voetpaden, fietspaden en wandelwegen;
-een duidelijke wetgeving voor een gegarandeerd bezoekrecht van grootouders in geval
van scheiding van de kinderen;
-een schepen voor seniorenbeleid, die zorgt dat senioren inspraak krijgen in het beleid;
-een seniorenloket in alle gemeenten, dat enkele dagen in de week bemand wordt;
structureel beleid tegen eenzaamheid bij ouderen, bijvoorbeeld door telefoonrondes om
eenzaamheid bij de senioren op te sporen, zoals in Knokke-Heist, of de oprichting van
-een centraal meldpunt voor eenzaamheid, naar het voorbeeld van de stad Brugge;
meer sociale seniorenflats of woningen voor
eenoudergezinnen;

Volledig verkiezingsprogramma Vlaams Belang: https://www.vlaamsbelang.org/sites/default/files/2024-03/202403_Verkiezingsprogramma_DEF_Web.pdf

Dit delen: