Vliegt de Blauwvoet nog In Vlaanderen?

Deze schitterende,  vrij radicale, toespraak van Jan Van Malderen, uitgesproken tijdens de laatste IJzerwwake,  willen we u niet onthouden

Gasttoespraak Jan Van Malderen op IJzerwake 2017

Failed state

200 jaar na de Franse Revolutie en 160 jaar na de afscheuring van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd in België een cordon sanitaire afgekondigd tegen al wie België in vraag stelt. Dat gebeurde door alle partijen die zich democratisch noemen en zich beroepen op Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid.

Het was de start van een oorlog met “Alle middelen” tegen diegenen die België in vraag stelden. “Noteer goed“ benadrukte Louis Tobback “met ALLE middelen”. Het werd een algemene mobilisatie van de verborgen machten en krachten in de gescleroseerde en amechtige schijndemocratie die België op de been kon brengen. Een duister maar efficiënt genootschap van al wie gedijt en overleeft op het voortbestaan van dit zieke, corrupte, vileine land.

Een groene postchristelijke linkerzijde van cultuurmarxisten in Vlaanderen, het rode kameraden profitariaat van de PS in Wallonië en rond de kringen van het industriële complex opgebouwd sinds Leopold II, het Hof in Brussel. Het Hof, de spin in het web. Het instituut dat Vlaanderen en Wallonië vanuit Brussel tot een wingewest gemaakt heeft en België tot wat het nu is: a failed state.

Om dit Belgische Status Quo in stand te houden achten zij ALLE middelen geoorloofd!

Genoeg is genoeg

De Oikofobie, de afkeer, ja het misprijzen voor het eigene werd ons door de culturele sector ingelepeld. Rijkelijk gesubsidieerde vzw’s monopoliseren de cultuur. Voor hen zijn Vlamingen een volkje van losers, van provincialistische dialectpraters en klompendansende Bokrijkbewoners. Wie weigert mee te heulen wordt geridiculiseerd en gebroodroofd.

Ons onderwijs werd door de soixantehuitards ingeschakeld om de jeugd te hersenspoelen, te indoctrineren, kritisch denken af te leren en tot volgzame werkkrachten te modeleren. “Brood en spelen”, meer moet dat niet zijn voor de gelovers in de maakbaarheid van de mens.

Onze politici dwingen ons via vakkundig opgestelde wetten en speciaal opgerichte instellingen tot Dhimmitude, de aanvaarding van en de onderwerping aan de volgelingen van een totalitaire religie. Een, nu nog net, minderheid die onder het mom van demografische noodzaak, solidariteit en liefdadigheid en masse wordt geïmporteerd. Deze migratie is misdadig. Wie doet een onderzoek naar de geldstromen van de mensenrechtenlobby en hun ngo’s ? Zij worden hand-in-hand met de mensensmokkelaars beter van massamigratie. Niet het kwetsbare weefsel dat het onze is.

Het is tijd om grenzen te trekken! De limieten zijn bereikt! Genoeg is genoeg!

Identiteit

Geostrateeg Robert Kaplan stelt terecht dat niets zo gevaarlijk is als utopische ideologieën. Laat het net dit zijn waarmee de multiculturele lobby onze elite in haar greep houdt! Het wordt dan ook tijd de macht van deze bestaande elite te slopen!

Géén multiculturaliteit maar Identiteit! ONZE identiteit. Die is niet statisch noch eeuwig, niet goed of slecht, maar ze is Vlaams en ze is de mijne. De ons onlangs ontvallen Mark Grammens had dit reeds lang geleden door en bleef maar in zijn Journaal op de nagel slaan. Het is onze burgerplicht om de roofbouw op onze Ziel aan te klagen en te bestrijden! Niet voor niets werd hij, die zich terecht nooit een foute Vlaming heeft gevoeld, doodgezwegen door de gilde der politiek correcte lakeien van de macht, die de MainStream Media zijn.

Het is tijd om stop te zeggen tegen zij die alle middelen aanwenden om ons te desidentificeren. Ons van onze Identiteit te ontdoen. Het gaat om Zijn of Niet-zijn!

Cultuuroffensief

Deze beschavingsoorlog woedt niet enkel in Vlaanderen, heel het ons omringende Europa heeft nood aan een bevrijding. Een Catharsis. Een zielsreiniging. En die zie ik anders dan de Paus die waardigheid van migranten belangrijker acht dan nationale veiligheid. Is Rome soms een oecumene met de Islam aan het voorbereiden, op de rug van de afvallige gelovige in het Westen!

Tegenover de manifeste Avondlandhaat van het bestaande establishment moeten wij een groot Cultuuroffensief plaatsen zo niet zijn we, zoals professor Cliteur het in Elsevier magazine verwoordde, weldra Voltooidleven landen.

Het opnieuw aanleren van nationale fierheid, bewondering voor het eigene, burgerzin, Zivilkourage moeten een nieuwe Europese Leitkultur stimuleren, gebaseerd op onze gemeenschappelijke Europese wortels. Een Europa van Ieder het Zijne, niet het bastaard Europa waar Richard Kalergi-Coudenhove al in 1926 van droomde en dat Van Rompuy, Merkel en Juncker met hun open-grenzenbeleid in praktijk brengen.

Vlaanderen

Vlaanderen koos in 2015 voor meer Vlaanderen en kreeg uiteindelijk een beter bestuurd België, waar aan het einde van de rit de bestaande machten en krachten verder in gedijen en beter van worden. Niet de gewone Vlaming, die middenklasse burger die zwijgzaam wroet en nog steeds het gelag betaalt.

Anders dan Tobback het stelde, zou ik in ieder ander land monarchist zijn maar in België moet ik Republikein zijn. Voor iemand als Tobback die zich Orangist noemt is zijn steun aan de Belgische monarchie het beste bewijs dat voor het smeer de rode kat de kandeleer likt. In de Verenigde Nederlanden; van Abbeville tot Friesland, van Niederanven tot Middelburg, zouden wij de Leideconomie van Europa zijn, onze creativiteit zou een Leidcultuur in Europa initiëren. Nu is Vlaanderen verworden tot het infuus voor België, het kneusje van Europa.

Het is daarom onze plicht, in deze tijden van nood, naar het voorbeeld van de Staten-Generaal in de 16de eeuw met hun Plakkaat van Verlatinghe, de Burgers in de 18e eeuw met hun Brabantse Omwenteling, en de Raad van Vlaanderen in 1917 het vertrouwen in dit land en zijn Vorst op te zeggen.

Envoi

Want ik zeg u O Koning! gij die oproept “om te leren van elkaar en met elkaar, om de verzuchtingen en de pijn van onze nieuwe buren tot de onze te maken”. Vlaanderen verzaakt u!

Gij Koning die nooit, zomin als uw voorvaderen, van Vlaanderen hebt gehouden of naar Vlaanderen hebt geluisterd, nooit aan onze verzuchtingen aandacht hebt besteed, nooit oog had voor het leed veroorzaakt door uw valse en laffe dienaars. Gij die nooit de Ziel van Vlaanderen hebt willen voelen en voeden. Wij verwerpen uw recht ons als Koning te dienen. Voor 1000 jaar Vlaamse geschiedenis, voor de generaties naamloze getrouwen voor ons met ons en na ons geldt de leuze:

 

Harop, harop de trompe steekt, de boeien los, de banden breekt

***

en weet, dat uw stem door niemand wordt aanhoord,

zoolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.